Biedronkowo

 

 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

„Biedronkowo”. Zajęcia terapeutyczno-rehabilitacyjne dla Dzieci w wieku przedszkolnym

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.  Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w Projekcie: „Biedronkowo” Zajęcia terapeutyczno-rehabilitacyjne dla Dzieci w wieku przedszkolnym – numer wniosku RPLU.12.01.00-06-0049/16,     współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020 (Europejski Fundusz Społeczny) Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.1 Edukacja przedszkolna.

2.  Projekt jest realizowany przez TAWA Taurogiński Waldemar, 22-100 Chełm, ul. Krzywa 41/3  w partnerstwie z Powiat Włodawski/ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego (zwany w dalszej części Partnerem 1. – P1) i Gminą Miejską Włodawa (zwaną w dalszej części Partnerem 2. – P2)

3.  Projekt jest realizowany w okresie  01.06.2017 r. – 30.11.2018 r.

4.  Nadzór nad właściwą realizacją Projektu sprawuje Grupa Sterująca w składzie:

1)  Zarząd projektu

2)  Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego we Włodawie (P1)

3)  Dyrektor Miejskiego Przedszkola Integracyjnego we Włodawie (Realizator/R)

5.  Biuro projektu jest prowadzone w okresie jego realizacji pod adresem: TAWA Taurogiński Waldemar, 22-100 Chełm, ul. Lwowska 51/3a. Kontakt telefoniczny: 508 389 764 lub 512 577 451w godz. od 8:00 do 17:00. Kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

6.  Miejsca realizacji projektu:

1)  Oddział przedszkolny w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. ks. Jana Twardowskiego, 22-200 Włodawa, ul. Partyzantów 13 (Partner 1.)

2)  Miejskie Przedszkole Integracyjne, 22-200 Włodawa, ul. Szkolna 5 (Realizator)

7.  Regulamin uczestnictwa w Projekcie określa:

1)  cele i założenia Projektu;

2)  zakres i formy wsparcia;

3)  kryteria rekrutacji uczestników Projektu oraz warunki ich uczestnictwa w Projekcie;

4)  uprawnienia i obowiązki uczestników;

5)  postanowienia końcowe.

8.  Regulamin Projektu stosuje się do Dzieci, ich rodziców/ prawnych opiekunów i nauczycieli przedszkoli biorących udział w Projekcie

9.  Zawarte w Regulaminie Uczestnictwa w Projekcie sformułowania oznaczają:

1)  Beneficjent/Organizator/Wnioskodawca – TAWA Taurogiński Waldemar, 22-100 Chełm, ul. Krzywa 41/3

2)  Partner 1/ P1 – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego, 22-200 Włodawa, ul. Partyzantów 13

3)  Partner 2/ P2 – Gmina Miejska Włodawa, 22-200 Włodawa, al. Józefa Piłsudskiego 41

4)  Realizator/ R / MPI – Miejskie Przedszkole Integracyjne, 22-200 Włodawa, ul. Szkolna 5

5)  Projekt – „Biedronkowo” Zajęcia terapeutyczno-rehabilitacyjne dla Dzieci w wieku przedszkolnym – numer wniosku RPLU.12.01.00-06-0049/16

6)  Beneficjent ostateczny/BO/Uczestnik projektu/UP – nauczyciele oraz pracownicy pedagogiczni wyżej wymienionych przedszkoli, Dzieci w wieku przedszkolnym, określonym w Ustawie z dn. 7.09.1991 r. o systemie oświaty, uczęszczające do ośrodków wychowania przedszkolnego (OWP) objętych wsparciem w ramach projektu.

7)  Dziecko – Dzieci uczęszczające do ośrodków wychowania przedszkolnego (OWP) objęte wsparciem w ramach projektu, posiadające orzeczenie PCPR o niepełnosprawności i/lub orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (PPP) o potrzebie kształcenia specjalnego

8)  Deklaracja uczestnictwa w projekcie – dokument stanowiący wyrażenie zgody na udział w projekcie.

9)  Deklaracja rodziców/opiekunów prawnych – dokument stanowiący wyrażenie zgody  na udział dziecka w projekcie.

10)  Kandydat – osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie.

11)  Dokumenty rekrutacyjne – dokumenty, które Kandydat ubiegający się o zakwalifikowanie do Projektu ma obowiązek złożyć do Organizatora Projektu/ Biuro Projektu lub Sekretariatu P1 lub Sekretariatu MPI/ R

12)  Biuro Projektu – TAWA Taurogiński Waldemar, 22-100 Chełm, ul. Lwowska 51/3a;

a)  dane kontaktowe: tel. 82 565 69 09, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

b)  strona internetowa Projektu: www.tawa.pl

 

10. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane niniejszym Regulaminem, należy do Koordynatora projektu.

 

§ 2

CELE I ZAŁOŻENIA PROJEKTU

 

Celem głównym projektu jest  zwiększenie udziału 24 Dzieci uczęszczających do  ośrodka wychowania przedszkolnego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  we Włodawie (14 Dzieci)  lub Miejskiego Przedszkola Integracyjnego we Włodawie (10 Dzieci) w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez:

1)  utworzenie 4 dodatkowych miejsc w przedszkolu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Włodawie,

2)  rozszerzenie oferty edukacyjnej P1 i MPI o 32 dodatkowe godziny każdych zajęć terapeutycznych indywidualnych i grupowych z udziałem 24 Dzieci z orzeczeniem/opinią PPP o potrzebie kształcenia specjalnego i/lub orzeczeniem PCPR o stopniu niepełnosprawności;

3)  ukończenie specjalistycznych szkoleń podnoszących kwalifikacje do zajęć terapeutycznych przez 3 nauczycieli P1;

4)  uspołecznienie i pedagogizację 24 rodziców/prawnych opiekunów w ramach zajęć integracyjnych z udziałem 24 Dzieci;

5)  adaptację 1 pomieszczenia P1 na salę przedszkolną i jej wyposażenie w meble, sprzęt i pomoce;

6)  organizację i wyposażenie placu zabaw P1;

7)  doposażenie P1 i MPI w sprzęt, pomoce i artykuły do realizacji zajęć z Dziećmi.

 

§ 3

ZAKRES I FORMY WSPARCIA

 

1.  Projekt obejmuje wsparcie w postaci utworzenia i współfinansowania ze środków EFS przez okres 12 miesięcy 4 nowych miejsc przedszkolnych dla Dzieci w wieku 3-4 lata.

2.  Rozszerzenie oferty edukacyjnej i specjalistycznej dla 24 Dzieci o następujące zajęcia dodatkowe:

1)  Zajęcia indywidualne:

a)  Terapia Halliwick-aquaterapia: 10 Dzieci (P1-8, MPI-2);

b)  Terapia dziecka z autyzmem: 8 Dzieci (P1-4, MPI-4);

c)  Terapia behawioralna: 8 Dzieci (P1-4, MPI-4);

d)  Zajęcia logopedyczne metodą krakowską: 24 Dzieci (P1-14, MPI-10);

e)  Zajęcia metodą Tomatisa: 9 Dzieci (P1-5, MPI-4);

f)  Zajęcia rehabilitacyjne: 10 Dzieci (P1-8, MPI-2);

g)  Terapia taktylna: 5 Dzieci (P1-4, MPI-1);

h)  Integracja sensoryczna: 24 Dzieci (P1-14, MPI-10);

i)  Terapia ręki: 24 Dzieci (P1-14, MPI-10);

j)  Hipoterapia: 12 Dzieci (P1-6, MPI-6);

k)  Dogoterapia: 8 Dzieci (P1-4, MPI-4);

l)  EEG Bioofedback: 3 Dzieci (P1-3);

2)  Zajęcia grupowe:

a)  Zajęcia ruchowe metodą Weroniki Sherborne: 24 Dzieci (P1-14, MPI-10);

b)  Dogoterapia: 12 Dzieci (P1-6, MPI-6);

c)  Zajęcia integracyjne rozwijające kompetencje społeczne: 24 Dzieci (P1-14, MPI-10).

3.  Przygotowanie sali zajęć dla potrzeb nowej grupy przedszkolnej P1 poprzez adaptację pomieszczenia, wyposażenie w meble, sprzęt terapeutyczny i materiały dydaktyczne.

4.  Wyposażenie w sprzęt i pomoce terapeutyczne placówek P1 i MPI.

5.  Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 3 nauczycieli P1 w zakresie terapii integracji sensorycznej i metody NDT-Bobath.

 

§ 4

KRYTERIA REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

ORAZ WARUNKI ICH UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 

1.  Projekt skierowany jest do osób, spełniających jeden z poniższych warunków:

1)  Dziecko w wieku przedszkolnym 3-9 lat (wydłużony okres pobytu w przedszkolu na podstawie Ustawy o systemie oświaty, Dz.U. 2015.2156 z późn.zm.-2016, poz. 35), posiadające orzeczenie PPP o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie PCPR o niepełnosprawności zamieszkałe na terenie powiatu włodawskiego i uczęszczające do przedszkola P1 lub MPI;

2)  Nauczyciel zatrudniony w placówce P1, spełniający kryteria formalne, uprawniające go do podjęcia zaplanowanego w projekcie doskonalenia zawodowego;

3)  Rodzice/ prawni opiekunowie Dzieci, zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

2.  Rekrutacja Dzieci

1)  Rekrutacja Dzieci do Projektu prowadzona jest w sposób bezstronny z poszanowaniem zasady równości szans i płci.

2)  Warunkiem udziału Dziecka w projekcie jest złożenie do sekretariatu P1 lub MPI wymaganych dokumentów przez rodziców/opiekunów prawnych:

a)  Formularz zgłoszeniowy Dziecka (Załącznik nr 1),

b)  Deklaracja Uczestnictwa Dziecka w projekcie (Załącznik nr 2),

c)  Oryginał/kopia za zgodność z oryginałem orzeczenia PPP o potrzebie kształcenia specjalnego i/lub orzeczenia PCPR o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem rodzaju niepełnosprawności,

d)  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 3),

e)  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na nieodpłatne udostępnienie wizerunku Dziecka na niekomercyjne potrzeby Projektu (Załącznik nr 4),

f)  Zaświadczenie właściwego GOPS/MOPS/MOPR – dokument nieobligatoryjny.

 

3)  Rekrutacja będzie miała charakter 2-etapowy:

 

I etap:

analiza kompletu złożonych dokumentów

II etap:

2-3-os. zespoły terapeutyczne-diagnozujące powołane przez Dyrektora P1 i MPI indywidualnie dla każdego dziecka opracują Diagnozy funkcjonalne (w przypadku dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną) lub ewaluacje Diagnoz funkcjonalnych (w przypadku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną) oraz przeprowadzą wywiady z rodzicami/prawnymi opiekunami. Wnioski i wstępne rekomendacje do zajęć edukacyjno-terapeutycznych będą podstawą wstępnej klasyfikacji na zajęcia terapeutyczne zaplanowane w ramach projektu.

4)  Zatwierdzenia wyników wstępnej klasyfikacji i ostatecznej listy uczestników dokona Grupa Sterująca.

5)  W pierwszej kolejności będą rekrutowane Dzieci ze sprzężeniami i autystyczne, rodziców/ prawnych opiekunów zagrożonych wykluczeniem społecznym (wymagane zaświadczenie właściwego GOPS/MOPS/MOPR), bezrobotnych, rodzin wielodzietnych.

 

3.  Rekrutacja Nauczycieli:

1)  Rekrutacja Nauczycieli do Projektu prowadzona jest w sposób bezstronny z poszanowaniem zasady równości szans i płci.

2)  Warunkiem udziału Nauczyciela w projekcie jest złożenie do sekretariatu P1 wymaganych dokumentów:

a)  Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie (Załącznik nr 5),

b)  Deklaracja Uczestnictwa w projekcie (Załącznik nr 6),

c)  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 3),

d)  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na nieodpłatne udostępnienie wizerunku na niekomercyjne potrzeby Projektu (Załącznik nr 4),

e)  Skierowanie Nauczyciela na wybraną formę doskonalenia zawodowego, podpisane przez dyrektora P1

 

4.  Przyjmowane będą jedynie kompletne, poprawnie wypełnione zgłoszenia na właściwym formularzu, opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.

5.  Zatwierdzenia wyników wstępnej klasyfikacji i ostatecznej listy uczestników dokona Grupa Sterująca.

6.  W przypadku zgłoszenia więcej od założonej liczby uczestników, zostanie utworzona lista rezerwowa.

7.  Komplety dokumentów określone odpowiednio w pkt. 2.2 i 3.2 należy złożyć w terminie do 14.09.2017 r. w Biurze Projektu (22-100 Chełm, ul. Lwowska 51/3a) lub w Sekretariacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego (22-200 Włodawa, ul. Partyzantów 13) lub w Sekretariacie Miejskiego Przedszkola Integracyjnego (22-200 Włodawa, ul. Szkolna 5.); czynne w dni robocze w godzinach 7:30 – 17:00.

 

 

§ 5

UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

 

1.  Osoby zakwalifikowane do projektu, przed rozpoczęciem udziału w projekcie, zobowiązane są do podpisania Umowy uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 7 lub 7A)

2.  Uczestnik projektu – Dziecko jest uprawnione do korzystania z form wsparcia określonych w §3, które będą odbywały się w czasie nieobjętym podstawą programową.

3.  Warunkiem udziału Dziecka w dodatkowych zajęciach jest uzyskanie rekomendacji zespołu rehabilitacyjno-diagnozującego na zajęcia odpowiadające zdiagnozowanym dysfunkcjom.

4.  Uczestnik projektu zobligowany jest do udziału w dwóch rodzajach zajęć grupowych: Zajęcia ruchowe metodą Weroniki Sherborne i Zajęcia integracyjne rozwijające kompetencje społeczne.

5.  Uczestnictwo w dodatkowych zajęciach jest bezpłatne.

6.  Rodzice/ Opiekunowie prawni obowiązani są do:

1)  wypełniania wszelkich dokumentów związanych z realizacją Projektu,

2)  potwierdzania obecności dziecka na listach obecności,

3)  przestrzegania regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie,

4)  udzielania wszelkich informacji związanych z udziałem w Projekcie Instytucjom zewnętrznym zaangażowanym w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego,

5)  zapewnienia regularnego uczestnictwa Dzieci w zajęciach organizowanych w ramach Projektu,

6)  bieżącego informowania o wszelkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział dziecka w Projekcie.

7.  Rodzic/ Opiekun prawny Dziecka wyraża zgodę na nieodpłatne udostępnienie wizerunku dziecka na niekomercyjne potrzeby Projektu, w szczególności na zdjęciach i filmach zamieszczanych wyłącznie w materiałach informacyjnych i promujących Projekt oraz działalność P1 lub MPI (Załącznik nr 4).

8.  Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie mają prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie.

9.  O rezygnacji z udziału w Projekcie Rodzic/ Opiekun prawny Dziecka jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Biuro Projektu w formie pisemnej, wraz z wyjaśnieniem.

10. W przypadku rezygnacji Grupa Sterująca ma prawo zaproszenia do projektu kandydata z listy rezerwowej.

 

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.  Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 czerwca 2017 roku.

2.  Wnioskodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Uczestnictwa w Projekcie w sytuacji zmiany wytycznych, warunków realizacji projektu lub dokumentów programowych.

3.  Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej i zatwierdzenia przez Grupę Sterującą projektu „Biedronkowo”. Zajęcia terapeutyczno-rehabilitacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym.

4.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Koordynator Projektu w oparciu o odpowiednie reguły i zasady wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubeslkiego na lata 2014-2020, a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego.

5.  Aktualna treść regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu, w siedzibach P1, P2 i Realizatora oraz na stronie www.tawa.pl

6.  Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji projektu.

 

Załączniki do pobrania:

Regulamin uczestnictwa w projekcie Biedronkowo

Informacje dodatkowe dziecka dane wrażliwe

Załącznik 1_Formularz dziecka

Załącznik 2_Deklaracja uczestnictwa dziecka

Załącznik 3_Oświadczenie

Załącznik 4_Oświadczenie dot. wykorzystania wizerunku

Załącznik 5_Formularz nauczyciela Biedronkowo

Załącznik 6_Deklaracja uczestnictwa nauczyciela

Załącznik 7_Umowa uczestnictwa dziecka

Załącznik nr 7A_Umowa uczestnictwa nauczyciela

 

Wzory dokumentów dla personelu projektu:

 

Ewidencja czasu pracy

Informacja o personelu projektu

Protokół realizacji zadań