Super przedszkolak

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
SUPER PRZEDSZKOLAK. Zajęcia terapeutyczno-rozwojowe dla dzieci w wieku przedszkolnym

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w Projekcie: SUPER PRZEDSZKOLAK. Zajęcia terapeutyczno-rozwojowe dla dzieci w wieku    przedszkolnym – numer wniosku RPLU.12.01.00-06-0046/18, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.1. Edukacja przedszkolna.

2. Projekt jest realizowany z firmą TAWA Taurogiński Waldemar, 22-100 Chełm, ul. Krzywa 41/3 (zwaną w dalszej części Partnerem Wiodącym - PW) w partnerstwie z Powiat Chełmski/ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dorohusku, 22-175 Dorohusk, ul. Graniczna 1 (zwanym w dalszej części Partnerem 1. – P1) i Stowarzyszeniem „Pod Zieloną Koniczynką”  w Rudzie-Hucie, 22-110 Ruda-Huta, ul. Stanisława Wójtowicza 9 (zwanym w dalszej części Partnerem 2. – P2)

3. Projekt jest realizowany w okresie 06.2019 r. – 31.10.2020 r.

4. Nadzór nad właściwą realizacją Projektu sprawuje Grupa Sterująca w składzie:

1) Koordynator (PW)
2) Asystent organizacyjny (PW)
3) Asystent ds. rekrutacji i monitoringu (P1)
4) Asystenta ds. rekrutacji i monitoringu (P2)
5) Właściciel firmy TAWA Taurogiński Waldemar (PW)
6) Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dorohusku (P1)
7) Prezes Stowarzyszenia „Pod Zieloną Koniczynką” (P2)

5. Biuro projektu jest prowadzone w okresie jego realizacji pod adresem: TAWA Taurogiński Waldemar, 22-100 Chełm, ul. Lwowska 51/3a. Kontakt telefoniczny: 508 389 764 lub 512 577 451w godz. od 8:00 do 17:00. Kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

6. Miejsca realizacji projektu:

1) Przedszkole Specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dorohusku (P1)
2) Przedszkole Niepubliczne „Pod Zieloną Koniczynką” w Rudzie-Hucie (P2)

7. Regulamin uczestnictwa w Projekcie określa:

1) cele i założenia Projektu;
2) zakres i formy wsparcia;
3) kryteria rekrutacji uczestników Projektu oraz warunki ich uczestnictwa w Projekcie;
4) uprawnienia i obowiązki Uczestników/Uczestniczek;
5) postanowienia końcowe.

8. Regulamin Projektu stosuje się do Dzieci, ich Rodziców/ Prawnych Opiekunów i Nauczycieli przedszkoli biorących udział w Projekcie

9. Zawarte w Regulaminie Uczestnictwa w Projekcie sformułowania oznaczają:

1) Beneficjent/Wnioskodawca/ Partner Wiodący-PW – TAWA Taurogiński Waldemar, 22-100 Chełm, ul. Krzywa 41/3;
2) Partner 1/ P1 – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dorohusku, 22-175 Dorohusk, ul. Graniczna 1;
3) Partner 2/ P2 – Stowarzyszenie „Pod Zieloną Koniczynką” w Rudzie-Hucie, 22-110 Ruda-Huta, ul. Stanisława Wójtowicza 9
4) Projekt SUPER PRZEDSZKOLAK. Zajęcia terapeutyczno-rozwojowe dla dzieci w wieku przedszkolnym – numer wniosku RPLU.12.01.00-06-0046/18;
5) Uczestnik lub Uczestniczka projektu/UP – nauczyciele oraz pracownicy pedagogiczni wyżej wymienionych przedszkoli, Dzieci w wieku przedszkolnym, określonym w Ustawie z dn. 7.09.1991 r. o systemie oświaty, uczęszczające do przedszkoli objętych wsparciem w ramach projektu;
6) Dziecko – Dzieci uczęszczające do przedszkoli objętych wsparciem w ramach projektu;
7) Deklaracja uczestnictwa w projekcie – dokument stanowiący wyrażenie zgody na udział Dziecka w projekcie, podpisany przez Rodziców/opiekunów prawnych;
8) Kandydat – osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie;
9) Dokumenty rekrutacyjne – dokumenty, które Kandydat ubiegający się o zakwalifikowanie do Projektu ma obowiązek złożyć do Biura Projektu;
10) Biuro Projektu – TAWA Taurogiński Waldemar, 22-100 Chełm, ul. Lwowska 51/3a;

a) dane kontaktowe: tel. 512 577 451, 508 389 764, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
b) strona internetowa Projektu: www.tawa.pl

10. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane niniejszym Regulaminem, należy do Koordynatora projektu.

 

 § 2

CELE I ZAŁOŻENIA PROJEKTU

Celem głównym projektu jest  utworzenie 5 nowych miejsc przedszkolnych w przedszkolu P2 dla dzieci w wieku 2,5-4 lata (zam. na terenie pow. chełmskiego) oraz rozszerzenie oferty przedszkoli P1 i P2 o dodatkowe zajęcia dla 45 dzieci/12dziewcz. (zam. na terenie pow. chełmskiego) realizowane w celu wyrównania stwierdzonych deficytów oraz rozwoju kompetencji społecznych i psychofizycznych dzieci w wieku przedszkolnym poprzez:

 

1) rozszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola P2 o dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje społeczne i korygujące deficyty rozwojowe z udziałem 28 dzieci (zajęcia grupowe: dogoterapia, integracji sensorycznej, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna; zajęcia indywidualne: logopedyczne, terapii ręki i z psychologiem);
2) rozszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola P1 o dodatkowe zajęcia terapeutyczno-rozwojowe indywidualne i grupowe z udziałem 17 dzieci z orzeczeniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności (zajęcia indywidualne: logopedyczne metodą krakowską, integracji sensorycznej, terapii ręki, rehabilitacyjne, hipoterapii, terapii behawiornalnej, dziecka z autyzmem, taktylnej, ruchowej metodą W. Sherborne, terapii EEG Biofeedback, logorytmiki; zajęcia grupowe: dogoterapia, Halliwick, zaj. ruchowe m. W.Sherborne);
3) uspołecznienie i pedagogizację 45 rodziców/prawnych opiekunów w ramach zajęć z udziałem Dzieci i porady psychologa;
4) adaptację 1 pomieszczenia P2 na salę zajęć ruchowych, integracji sensorycznej (SI) i jej wyposażenie w meble, sprzęt i pomoce (utworzenie 5 miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata;
5) doposażenie przedszkoli P1 i P2 w brakujący sprzęt, pomoce dydaktyczne i artykuły zużywalne;
6) adaptację i wyposażenie placów zabaw P1 i P2.

 

§ 3

ZAKRES I FORMY WSPARCIA

 

1. Projekt obejmuje wsparciem w postaci utworzenia i współfinansowania ze środków EFS przez okres 12 miesięcy 5 nowych miejsc przedszkolnych dla Dzieci w wieku 3-4 lata, uczęszczających do przedszkola P2.

2. Rozszerzenie oferty edukacyjnej i specjalistycznej dla 45 Dzieci w wieku przedszkolnym o następujące zajęcia dodatkowe:

a) Zajęcia indywidualne:
- Terapia dziecka z autyzmem: 3 Dzieci (P1-3 Dzieci);
- Terapia behawioralna: 6 Dzieci (P1-6 Dzieci);
- Zajęcia logopedyczne metodą krakowską: 45 Dzieci (P1-17 Dzieci, P2-24 Dzieci);
- Zajęcia EEG Biofeedback: 5 Dzieci (P1-5);
- Zajęcia rehabilitacyjne: 17 Dzieci (P1-17);
- Terapia taktylna: 5 Dzieci (P1-5);
- Integracja sensoryczna: 17 Dzieci (P1-17);
- Terapia ręki: 38 Dzieci (P1-17, P2-21);
- Hipoterapia: 12 Dzieci (P1-12);
- Dogoterapia: 17 Dzieci (P1-17);
- Konsultacje psychologiczne dla rodziców/prawnych opiekunów 28 Dzieci P2

b) Zajęcia grupowe:
- Terapia Halliwick-aquaterapia: 10 Dzieci (P1-10);
- Zajęcia ruchowe metodą Weroniki Sherborne: 17 Dzieci (P1-17);
- Dogoterapia: 45 Dzieci (P1-17, P2-28);
- Logorytmika: 17 Dzieci (P1-17
- Zajęcia integracyjne rozwijające kompetencje społeczne: 17 Dzieci i 17 Rodziców/Prawnych Opiekunów (P1).
- Zaj. ruchowe z element. integracji sensorycznej: 28 Dzieci (P2-28)
- Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna: 28 Dzieci (P2-28)
- Wyjazdy edukacyjne 28 Dzieci (P2-28)

3. Przygotowanie sali zajęć dla potrzeb nowej grupy przedszkolnej P2 poprzez adaptację pomieszczenia, wyposażenie w meble, sprzęt i materiały dydaktyczne.

4. Wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne/terapeutyczne placówek P1 i P2.

5. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 2 nauczycieli P1 w zakresie: metody krakowskiej, PNF w pediatrii, PNF w terapii skolioz i Kinesiology Taping (cz. II kurs rozwijający).

 § 4

KRYTERIA REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU
ORAZ WARUNKI ICH UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 

1. Projekt skierowany jest do osób, spełniających jeden z poniższych warunków:

1) Dziecko w wieku przedszkolnym 3-9 lat (wydłużony okres pobytu w przedszkolu na podstawie Ustawy o systemie oświaty, Dz.U. 2015.2156 z późn.zm.-2016, poz. 35), zamieszkałe na terenie powiatu chełmskiego i uczęszczające do przedszkola P1 lub P2; w tym Dzieci uczęszczające do Przedszkola P1 posiadają orzeczenie PPP o potrzebie kształcenia specjalnego, Nauczyciel zatrudniony w placówce P1, spełniający kryteria formalne, uprawniające go do podjęcia zaplanowanego w projekcie doskonalenia zawodowego;
2) Rodzice/ prawni opiekunowie Dzieci, zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

2. Rekrutacja Dzieci

1) Rekrutacja Dzieci do Projektu prowadzona jest w sposób bezstronny z poszanowaniem zasady równości szans i płci, niedyskryminacji;

2) Warunkiem udziału Dziecka w projekcie jest złożenie do sekretariatu Asystenta P1 lub Asystenta P2 wymaganych dokumentów przez Rodziców/Opiekunów Prawnych:

a) Formularz zgłoszeniowy Dziecka lub Nauczyciela (odpowiednio: Załącznik nr 1/P1 lub nr 1/P2 lub nr 1/N),
b) Deklaracja Uczestnictwa w projekcie (Załącznik nr 2),
c) Oryginał/kopia za zgodność z oryginałem orzeczenia PPP o potrzebie kształcenia specjalnego – załącznik obowiązkowy dla Dzieci P1
d) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 3),
e) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na nieodpłatne udostępnienie wizerunku Dziecka na niekomercyjne potrzeby Projektu (Załącznik nr 4),
f) Zaświadczenie właściwego GOPS/MOPS/MOPR – dokument nieobligatoryjny.

 3) Rekrutacja będzie miała charakter 2-etapowy:

I etap:

analiza kompletu złożonych dokumentów

II etap:

2-3-os. zespoły terapeutyczno-diagnozujące powołane przez Dyrektora P1 i MPI indywidualnie dla każdego dziecka opracują Diagnozy funkcjonalne (w przypadku dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną) lub ewaluacje Diagnoz funkcjonalnych (w przypadku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną) oraz przeprowadzą wywiady z rodzicami/prawnymi opiekunami. Wnioski i wstępne rekomendacje do zajęć edukacyjno-terapeutycznych będą podstawą wstępnej klasyfikacji na zajęcia terapeutyczne zaplanowane w ramach projektu.

 

4) Zatwierdzenia wyników wstępnej klasyfikacji i ostatecznej listy uczestników dokona Grupa Sterująca.

5) W pierwszej kolejności będą rekrutowane Dzieci Rodziców/Opiekunów Prawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym (wymagane zaświadczenie właściwego GOPS/MOPS/MOPR), bezrobotnych, rodzin wielodzietnych.

6) W przypadku zgłoszenia więcej od założonej liczby uczestników, zostanie utworzona lista rezerwowa.

7) Formularze, Deklaracje, Oświadczenia i Umowy uczestnictwa w projekcie podpiszą w imieniu Dzieci ich Rodzice/Prawni Opiekunowie.

 

3. Rekrutacja Nauczycieli:

1) Rekrutacja Nauczycieli do Projektu prowadzona jest w sposób bezstronny z poszanowaniem zasady równości szans i płci oraz niedyskryminacji

2) Warunkiem udziału Nauczyciela w projekcie jest złożenie do sekretariatu P1 wymaganych dokumentów:

a) Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie (Załącznik nr 1N),
b) Deklaracja Uczestnictwa w projekcie (Załącznik nr 2/N),
c) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 3),
d) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na nieodpłatne udostępnienie wizerunku na niekomercyjne potrzeby Projektu (Załącznik nr 4/N),
e) Skierowanie Nauczyciela na wybraną formę doskonalenia zawodowego, podpisane przez dyrektora P1.

4. Przyjmowane będą jedynie kompletne, poprawnie wypełnione zgłoszenia na właściwym formularzu, opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.

5. Zatwierdzenia wyników wstępnej klasyfikacji i ostatecznej listy uczestników dokona Grupa Sterująca.

6. W przypadku zgłoszenia więcej od założonej liczby uczestników, zostanie utworzona lista rezerwowa.

7. Komplety dokumentów określone odpowiednio w pkt. 2.2 i 3.2 należy złożyć w terminie do 14.09.2019 r. w Biurze Projektu (22-100 Chełm, ul. Lwowska 51/3a; czynne w dni robocze w godzinach 7:30 – 17:00.) lub bezpośrednio do Asystenta P1 lub Asystenta P2.

 

 § 5

UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

 

1. Osoby zakwalifikowane do projektu, przed rozpoczęciem udziału w projekcie, zobowiązane są do podpisania Umowy uczestnictwa w projekcie (Załącznik nr 5/P1 lub 5/P2 lub 5/N)

2. Uczestnik projektu – Dziecko jest uprawnione do korzystania z form wsparcia określonych w §3, które będą odbywały się w czasie nieobjętym podstawą programową.

3. Warunkiem udziału Dziecka w dodatkowych zajęciach jest uzyskanie rekomendacji zespołu rehabilitacyjno-diagnozującego na zajęcia odpowiadające zdiagnozowanym dysfunkcjom.

4. Uczestnik projektu zobligowany jest do udziału w dwóch rodzajach zajęć grupowych: Zajęcia ruchowe metodą Weroniki Sherborne i Zajęcia integracyjne rozwijające kompetencje społeczne.

5. Uczestnictwo w dodatkowych zajęciach jest bezpłatne.

6. Rodzice/ Opiekunowie prawni obowiązani są do:

1) wypełniania wszelkich dokumentów związanych z realizacją Projektu,
2) potwierdzania obecności dziecka na listach obecności,
3) przestrzegania regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie,
4) udzielania wszelkich informacji związanych z udziałem w Projekcie Instytucjom zewnętrznym zaangażowanym w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego,
5) zapewnienia regularnego uczestnictwa Dzieci w zajęciach organizowanych w ramach Projektu,
6) bieżącego informowania o wszelkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział dziecka w Projekcie.

7. Rodzic/ Opiekun prawny Dziecka wyraża zgodę na nieodpłatne udostępnienie wizerunku dziecka na niekomercyjne potrzeby Projektu, w szczególności na zdjęciach i filmach zamieszczanych wyłącznie w materiałach informacyjnych i promujących Projekt oraz działalność PW, P1 i P2.

8. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie mają prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie.

9. O rezygnacji z udziału w Projekcie Rodzic/ Opiekun prawny Dziecka jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Biuro Projektu w formie pisemnej (Załącznik nr 6) wraz z wyjaśnieniem.

10. W przypadku rezygnacji Grupa Sterująca ma prawo zaproszenia do projektu kandydata z listy rezerwowej.

 § 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 czerwca 2019 roku.

2. Wnioskodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Uczestnictwa w Projekcie w sytuacji zmiany wytycznych, warunków realizacji projektu lub  dokumentów programowych.

3. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej i zatwierdzenia przez Grupę Sterującą projektu SUPER PRZEDSZKOLAK. Zajęcia terapeutyczno-rozwojowe dla dzieci w wieku przedszkolnym.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Koordynator Projektu w oparciu o odpowiednie reguły i zasady wynikające    z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego.

5. Aktualna treść regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu, w siedzibach P1, P2 oraz na stronie tawa.pl

6. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji projektu.

 

Załączniki do pobrania:

Regulamin uczestnictwa_SUPER PRZEDSZKOLAK

Załącznik 1_N Formularz nauczyciela

Załącznik 1_P1_Formularz zgłoszeniowy

Załącznik 1_P2_Formularz zgłoszeniowy

Załącznik 2_Deklaracja uczestnictwa dziecka

Załącznik 3_Oświadczenie

Załącznik 4_Oświadczenie dot. wykorzystania wizerunku

Załącznik 5_P1_Umowa uczestnictwa dziecka

Załącznik 5_P2_Umowa uczestnictwa dziecka