Z techniką w przyszłość

 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

wspófinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

                                                                           

Z techniką w przyszłość

nr wniosku RPLU.12.04.00-06-0055/16 

 

 

 

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.      Niniejszy regulamin określa zakres wsparcia oraz warunki uczestnictwa w projekcie Z techniką w przyszłość, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, 12.4 Kształcenie zawodowe.

2.      Projekt – nr RPLU.12.04.00-06-0055/16  – realizowany jest przez Zespół Szkół Technicznych w Chełmie im. Generała Zygmunta Bohusza-Szyszko (PW) w partnerstwie z TAWA Taurogiński Waldemar (P)  na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego.

3.      Biuro projektu mieści się w Chełmie, ul. Lwowska 51/3A.

4.      Projekt realizowany jest w okresie od 01 września 2017 roku do 31 sierpnia 2020 roku.

5.      W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 240 Uczniów/Uczennic i 7 Nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych w Chełmie im. Generała Zygmunta Bohusza-Szyszko przedmiotów zawodowych, spełniających kryteria uczestnika działania.

 

§ 2
SŁOWNIK POJĘĆ


Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia, oznaczają:

1.      Partner Wiodący – Miasto Chełm / Zespół Szkół Technicznych w Chełmie im. Generała Zygmunta Bohusza-Szyszko, w skład którego wchodzą Technikum nr 2 w Chełmie i Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 / Szkoła Branżowa I stopnia nr 2 w Chełmie;

2.      Partner  – TAWA Taurogiński Waldemar;

3.      Uczestnik/Uczestniczka – osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie;

4.      Projekt – Z techniką w przyszłość, nr wniosku POKL. RPLU.12.04.00-06-0055/16;

5.      Beneficjent ostateczny/BO/Uczestnik projektu/UP – nauczyciele oraz pracownicy pedagogiczni Zespołu Szkół Technicznych w Chełmie im. Generała Zygmunta Bohusza-Szyszko, Uczniowie/Uczennice objęci wsparciem w ramach projektu;

6.      Deklaracja uczestnictwa w projekcie – dokument stanowiący wyrażenie zgody na udział w projekcie;

7.      Deklaracja rodziców/opiekunów prawnych – dokument stanowiący wyrażenie zgody  na udział w projekcie osoby niepełnoletniej;

8.      Kandydat – osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie;

9.      Dokumenty rekrutacyjne – dokumenty, które Kandydat ubiegający się o zakwalifikowanie do Projektu ma obowiązek złożyć do Biura Projektu;

10.  Biuro Projektu – TAWA Taurogiński Waldemar, 22-100 Chełm, ul. Lwowska 51/3a, tel. 508 389 764, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona internetowa Projektu: www.tawa.pl

 

§ 3
CEL PROJEKTU

 

Celem głównym projektu jest wyposażenie 240 U/6%K Zespołu Szkół Technicznych w Chełmie im. Generała Zygmunta Bohusza-Szyszko (w tym Technikum nr 2 i Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 / Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 w kwalifikacje/kompetencje i doświadczenie zawodowe oraz poszerzenie kompetencji zawodowych 7 Nauczycieli PW oraz wiedzę i umiejętności przedsiębiorcze niezbędne w przechodzeniu z etapu kształcenia do zatrudnienia

 

§ 4
UCZESTNICY  PROJEKTU I ZAKRES WSPARCIA

 

1.      Uczestnikami projektu mogą być:

1)  Uczniowie/Uczennice PW;

2)  Nauczyciele przedmiotów zawodowych PW.

2.      Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie:

1)   204 Uczniów/Uczennic Technikum nr 2  w Chełmie;

2)   36 Uczniów/Uczennic Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2/ Szkoły Branżowej I stopnia nr 2 w Chełmie;

3)   7 Nauczycieli przedmiotów zawodowych PW.

3.      Kryteria kwalifikowalności Uczniów/Uczennic:

1)      frekwencja: Uczniowie/Uczennice  Technikum – 75%, ZSZ –65%;

2)      średnia ocen za zajęcia praktyczne i przedmioty zawodowe – co najmniej 2,5;

3)      pozytywna opinia wychowawcy szkolnego/ pedagoga,

4)      złożenie do Biura Projektu w terminach zgodnie z §5 ust. 1 dokumentów wymienionych w §5 ust. 3.

 

 

§ 5
PROCEDURY REKRUTACJI UCZNIÓW/UCZENNIC

 

Rekrutacja do projektu  ma charakter powszechnej dostępności, niedyskryminowania, równości szans, w tym równości płci i prowadzona będzie w trzech turach w następujących terminach:


1)      01-30 września 2017 – rekrutacja 84 Uczniów/Uczennic

2)      01-30 września 2018 – rekrutacja 78 Uczniów/Uczennic

3)      01-30 września 2019 – rekrutacja 78 Uczniów/Uczennic

 

2.      Beneficjent zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia rekrutacji w przypadku pozytywnego zakwalifikowania założonej liczby Uczestników/ Uczestniczek.

3.      Zgłoszenia do udziału w projekcie należy dokonać poprzez złożenie Formularza zgłoszeniowego wraz z dokumentacją potwierdzającą kwalifikowalność Uczestników/ Uczestniczek w Biurze Projektu, tj.:

1)        Formularz zgłoszeniowy – podpisany przez Ucznia/Uczennicę pełnoletniego/pełnoletnią lub Rodzica/Opiekuna prawnego w przypadku osoby niepełnoletniej (Załącznik 2);

2)        Opinia wychowawcy/pedagoga o Uczniu/Uczennicy uwzględniającą możliwości organizacyjne/intelektualne Ucznia/Uczennicy w taki sposób, by nie zaniedbywał/a on/ona zajęć i obowiązków szkolnych (Załącznik 3), zawierająca:

a)    ocenę z praktyk / zajęć praktycznych,

b)   półroczną frekwencję, zgodnie z Arkuszem ocen/świadectwem bieżącego roku szkolnego;

3)        w przypadku szczególnie trudnej sytuacji rodzinnej (np. sieroctwo, półsieroctwo, ubóstwo, uzależnienia) – Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego (Załącznik 4)

4.      Kwalifikowania Uczniów/Uczennic do projektu dokonywać będzie Grupa Sterująca w składzie: Koordynator (P),  Asystent organizacyjny (P), Asystent ds. rekrutacji i monitoringu (PW), pełnomocnik dyr. PW i Właściciel P.

5.      O zakwalifikowaniu Uczniów/ Uczennic do udziału w projekcie decyduje spełnianie kryteriów formalnych określonych w § 4. ust. 3.

6.      Pierwszeństwo udziału w projekcie będą mieć Uczniowie/ Uczennice z:

1)        najwyższą frekwencją z zastrzeżeniem § 4 ust 3.1;

2)        najwyższymi ocenami z praktyk/zajęć praktycznych lub najwyższymi ocenami średnimi z zastrzeżeniem § 4 ust 3.2;

3)        rodzin o szczególnie trudnej sytuacji (sieroctwo, półsieroctwo, ubóstwo, uzależnienia, przemoc domowa itp.) – zgodnie z Oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego lub zaświadczeniem właściwego GOPS/MOPS/MOPR;

4)        ostatecznie przy spełnianiu podobnych kryteriów będzie decydować kolejność zgłoszeń.

7.     Ostateczna lista Uczniów/ Uczennic objętych projektem zostanie zatwierdzona przez Grupę Sterującą w składzie wymienionym w . §5 ust. 4.

8.     W przypadku zakwalifikowania do projektu zakładanej grupy, zostanie utworzona lista rezerwowa, która  będzie składała się z Uczniów/ Uczennic spełniających kryteria formalne oraz takich, którzy osiągnęli niższą frekwencję i wyniki niż założone w §4 ust. 1-2.

9.     Osoby z list rezerwowych będą kwalifikowane w przypadku rezygnacji osób z list podstawowych (przed rozpoczęciem udziału w projekcie lub w przypadku, gdy liczba zrealizowanych godzin nie przekracza 20% ogólnej liczby godzin zajęć pozalekcyjnych/pozaszkolnych/praktyk/stażu).

10.  Osoby z list rezerwowych otrzymają wsparcie niewykorzystane przez osoby, które zastąpiły.

11.  O zakwalifikowaniu do projektu Uczeń/Uczennica zostanie poinformowany bezpośrednio przez wychowawcę lub telefonicznie, lub e mailowo.

12.  Osoby zakwalifikowane do projektu, przed rozpoczęciem udziału w projekcie, zobowiązane są do podpisania Oświadczenia Uczestnika/Uczestniczki projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik 5), Deklaracji uczestnictwa w projekcie (Załącznik 6) i Oświadczenia Uczestnika/Uczestniczki projektu o wyrażeniu zgody na bezpłatne wykorzystanie wizerunku (Załącznik 7), Umowy uczestnictwa w projekcie (Załącznik 8)

13.  W przypadku niespełnienia warunku zawartego w §5 ust. 13 Uczestnik/ Uczestniczka zostanie wykreślony z listy kwalifikacyjnej, a na jego miejsce wpisana zostanie kolejna osoba z listy rezerwowej, posiadająca ten sam status.

14.  Zgłoszenia do projektu złożone na formularzach innych niż przygotowane przez Beneficjenta będą odrzucane.  

15.  Złożone formularze rekrutacyjne wraz z załączonymi dokumentami nie podlegają zwrotowi.


§ 6
PROCEDURY REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/UCZESTNICZEK NA STAŻ ZAWODOWY

 

1.    Rekrutacja na staż zawodowy Uczniów/Uczennice Technikum nr 4 w Chełmie:

1)      15 maja-5 czerwca 2018 – 50 U

2)      15 maja-5 czerwca 2019 – 50 U

3)      15 maja-5 czerwca 2020 – 50 U

2.      Beneficjent zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia rekrutacji w przypadku pozytywnego zakwalifikowania założonej liczby Uczniów/ Uczennic.

3.      Uczniowie/Uczennice ubiegający się o udział w stażu zawodowym złożą:

1)        Formularz zgłoszeniowy na staż (Załącznik 9)

2)        Zaświadczenie potwierdzające ukończenie zajęć/kompetencje (minimum 1 zajęcia ukończone w ramach projektu)

3)        Zaświadczenie potwierdzające ukończenie zajęć/kwalifikacje (minimum 1 zajęcia ukończone w ramach projektu)

4)        Opinia wychowawcy/pedagoga o Uczniu/Uczennicy (Załącznik 3)

5)        w przypadku szczególnie trudnej sytuacji rodzinnej (np. sieroctwo, półsieroctwo, ubóstwo, uzależnienia) – Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego (Załącznik 4)

4.      O zakwalifikowaniu Uczniów/ Uczennic do udziału w stażu zawodowym decyduje uzyskanie:

1)   pozytywnej opinii wychowawcy, o której mowa § 6 ust. 3.4,

2)   frekwencji na obowiązkowych zajęciach szkolnych nie niższej niż 80%,

5.      Pierwszeństwo udziału w stażu zawodowym będą mieć Uczniowie/Uczennice, którzy:

1)        uzyskają najwyższe średnie ocen za zajęcia praktyczne i przedmioty zawodowe

2)        uzyskają najwyższą frekwencję w ramach obowiązkowych zajęć szkolnych

3)        mają szczególnie trudną sytuację rodzinną, o której mowa w §5 ust.3.3 i § 6 ust. 3.5.

6. Uczniowie/Uczennice zakwalifikowane na staż zobowiązane są do podpisania przed dniem rozpoczęcia stażu Umowy na odbycie stażu zawodowego (Załącznik 10).

7. Ostateczna lista Uczestników/ Uczestniczek stażu zawodowego zostanie zatwierdzona przez Grupę Sterującą.

8. W przypadku zakwalifikowania na staż zawodowy zakładanej grupy, zostanie utworzona lista rezerwowa.

9.  Osoby z list rezerwowych będą kwalifikowane w przypadku rezygnacji osób z list podstawowych (przed rozpoczęciem udziału w projekcie lub w przypadku, gdy liczba zrealizowanych godzin nie przekracza 20% ogólnej liczby godzin stażu).

10. Osoby z list rezerwowych otrzymają wsparcie niewykorzystane przez osoby, które zastąpiły.

11. O zakwalifikowaniu na staż Uczestnik/Uczestniczka zostanie poinformowany bezpośrednio przez wychowawcę lub telefonicznie, lub e mailowo.

 

§ 7
ZAKRES WSPARCIA UCZNIÓW/UCZENNIC

 

1.      Zajęcia podnoszące kompetencje zawodowe dla:

1)  24 Uczniów/Uczennic kierunku: Technik elektryk : Teoria obwodów elektrycznych;

2)  15 Uczniów/Uczennic kierunku technik mechanik: Zastosowanie programu CAD/CAM;

3)  36 Uczniów/Uczennic kierunku technik pojazdów samochodowych: Diagnostyka silnika spalinowego z wykrywaniem uszkodzeń i lokalizacją usterek;

4)  18 Uczniów/Uczennic kierunku: technik elektronik: Programowanie mikroprocesorów serii AVR,

5)  30 Uczniów/Uczennic kierunku technik mechatronik: Wizualizacja procesów produkcyjnych;

6)  36 Uczniów/Uczennic kierunku technik cyfrowych procesów graficznych: Profesjonalne projekty graficzne;

7)  45 Uczniów/ Uczennic kierunku technik informatyk: Tworzenie aplikacji na urządzenia mobilne;

8)  36 Uczniów kierunków: mechanik i elektromechanik: Diagnoza elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów;

9)  240 Uczniów/Uczennic zakwalifikowanych do udziału w projekcie Warsztaty mobilności zawodowej (zajęcia grupowe);

 

2.      zajęcia podnoszących kwalifikacje zawodowe dla:

1)        30 Uczniów/Uczennic kierunku technik mechatronik:  Podstawy hydrauliki;

2)        42 Uczniów/Uczennic kierunków: technik elektryk, technik elektronik: Eksploatacja urządzeń i instalacji do 1 kV;

3)        51 Uczniów/Uczennic kierunków: technik mechanik, technik pojazdów samochodowych: Spawanie metodą MAG;

4)        45 Uczniów/Uczennic kierunku technik informatyk: Zarządzanie routerem Cisco;

5)        36 Uczniów/Uczennic kierunku technik cyfrowych procesów graficznych: Kurs fotograficzny;

6)        36 Uczniów/Uczennic kierunków mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych: Obsługa wózków widłowych;

3.      150-godzinnych praktyk dla 36 Uczniów/Uczennic Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 / Szkoły Branżowej I stopnia nr 2 w Chełmie;

4.      150-godzinnych staży dla 150 Uczniów/Uczennic Technikum nr 2 w Chełmie;

 


§ 8
ORGANIZACJA PRAKTYK

 

1.      Praktyki będą realizowane w grupach 2-osobowych w zakładach uwzględniających kierunki kształcenia Uczniów/Uczennic.

2.      Praktyki będą realizowane poza godzinami obowiązkowych zajęć szkolnych, po min. 6 h dziennie.

3.      Z Uczniem/Uczennicą zakwalifikowaną do udziału w praktykach zawodowych zostanie podpisana Umowa udziału w praktykach zawodowych (Załącznik 11).

4.      Uczestnicy/Uczestniczki praktyk zawodowych będą mieli zagwarantowane bezpłatne:

1)        odzież ochronną,

2)        transport na praktyki zamiejscowe,

3)        drugie śniadanie w czasie praktyk,

4)        opiekę Opiekuna praktyk z ramienia pracodawcy,

5)        opiekę Wychowawców podczas transportu z Chełma do miejsca praktyk i z powrotem,

5.      Uczestnikowi/Uczestniczce praktyk zawodowych przysługuje:

1)        stypendium za udział w praktykach zawodowych w wysokości  1200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych);

2)        zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania na obszarach wiejskich do Chełma;

6.      Uczestnikowi/Uczestniczce praktyk przysługuje zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania na obszarach wiejskich do Chełma i z powrotem, z uwzględnieniem poniższych zasad:

1)        refundacja kosztów przejazdu następuje do wysokości ceny biletu środkiem transportu publicznego na trasie miejsce zamieszkania – Chełm – miejsce zamieszkania;

2)        warunkiem zwrotu kosztów dojazdu jest złożenie Wniosku o zwrot kosztu dojazdu (Załącznik 12) wraz z odpowiednimi załącznikami: bilet, Zaświadczenie od przewoźnika o wysokości ceny biletu na danej trasie (Załącznik 13);

3)        koszt dojazdu może być rozliczony samochodem osobowym. Zwrot kosztów następuje wówczas do wysokości odpowiadającej cenie biletu na przejechanej trasie po złożeniu przez Uczestnika/Uczestniczkę dokumentów, o których mowa w ust. 4.2. oraz Oświadczenia pełnoletniego Uczestnika/Uczestniczki lub Rodzica/Prawnego Opiekuna Uczestnika/Uczestniczki niepełnoletniej (Załącznik 14);

4)        w uzasadnionych wypadkach – na pisemną prośbę Uczestnika/Uczestniczki i na podstawie Wniosku pedagoga szkolnego/wychowawcy o trudnej sytuacji finansowej rodziny (Załącznik 15) – Uczestnik/ Uczestniczka może otrzymać zaliczkę na zakup biletu; rozliczenie zaliczki następuje najpóźniej w terminie 2 dni od dnia powrotu z praktyk;

5)        refundacja kosztów przejazdu następuje w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletu wymaganych dokumentów, o których mowa w § 8 ust. 4.2 lub 4.3.

 

7.      Usprawiedliwienie opuszczonych praktyk następuje poprzez pisemne wyjaśnienie lub dokument potwierdzający wystąpienie określonych okoliczności (maksymalna procentowa absencja Uczestnika/Uczestniczki obejmuje 20% nieobecności usprawiedliwionych).

8.      Uczestnicy, których absencja nie przekroczy 20% nieobecności usprawiedliwionych otrzymują zaświadczenia potwierdzające ukończenie praktyk.

9.      Warunkiem otrzymania stypendium za praktyki jest złożenie Wniosku o wypłatę stypendium za praktyki zawodowe (Załącznik 16) wraz z wymaganymi załącznikami:

1)        dzienniczek praktyk (Załącznik 17),

2)        Opinia pracodawcy o Uczestniku/Uczestniczce praktyk zawodowych (Załącznik 18) i/lub Rekomendacje pracodawcy o Uczestniku/ Uczestniczce praktyk zawodowych (Załącznik 19);

10.    Stypendium zostanie wypłacone w terminie 30 dni od dnia złożenia Wniosku o wypłatę stypendium wraz z kompletem załączników (zgodnie z § 8 ust. 15).

11.    Każdy Uczestnik/Uczestniczka jest zobligowany do uczestniczenia w min.  80% stażu. Spełnienie tego wymogu jest niezbędne do uzyskania zaświadczenia potwierdzającego ukończenie stażu. Zajęcia opuszczone muszą zostać usprawiedliwione na podstawie zwolnienia lekarskiego lub innych wypadków losowych zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami Kodeksu Pracy.

12.    Za dni nieobecności nieusprawiedliwionej Uczestnik/Uczestniczka nie otrzyma przysługującego mu/jej stypendium stażowego, proporcjonalnie do czasu absencji

 

§ 9
ORGANIZACJA STAŻU ZAWODOWEGO

 

1.    Uczestnicy/Uczestniczki staży będą mieli zagwarantowane bezpłatne:

1)        odzież ochronną,

2)        zakwaterowanie,

3)        transport na staż i z powrotem,

4)        opiekę Opiekuna stażu z ramienia pracodawcy,

5)        opiekę Wychowawcy podczas miesięcznego pobytu na stażu.

2.    Uczestnicy/Uczestniczki staży otrzymają:

1)        stypendium stażowe po ukończeniu stażu w wysokości 1.200,00 zł (brutto)

2)        ryczałt na całodzienne wyżywienie w wysokości: 30 zł/doba.

3.    Uczestnikowi/Uczestniczce stażu przysługuje ryczałt na wyżywienie w wysokości określonej w § 9 ust. 2.2, z uwzględnieniem poniższych zasad:

1)        warunkiem uzyskania ryczałtu jest udział w stażu zawodowym i złożenie Wniosku o wypłatę ryczałtu na wyżywienie (Załącznik 20) na minimum 5 dni przed planowanym rozpoczęciem stażu;

2)        ryczałt będzie wypłacany Uczestnikowi/Uczestniczce na konto bankowe;

4.    Warunkiem otrzymania stypendium stażowego jest złożenie Wniosku o wypłatę stypendium stażowego (Załącznik 21) wraz z wymaganymi załącznikami:

1)        dzienniczek stażu zawodowego (Załącznik 22),

2)        Opinia pracodawcy o Uczestniku/Uczestniczce stażu zawodowego (Załącznik 23) i/lub Rekomendacje pracodawcy o Uczestniku/ Uczestniczce stażu zawodowego (Załącznik 24);

5.    Stypendium stażowe zostanie wypłacone w terminie 30 dni od dnia złożenia Wniosku o wypłatę stypendium wraz z kompletem załączników, o których mowa w ust. 4.1-2.

6.    Każdy Uczestnik/Uczestniczka jest zobligowany do uczestniczenia w min.  80% stażu. Spełnienie tego wymogu jest niezbędne do uzyskania zaświadczenia potwierdzającego ukończenie stażu. Zajęcia opuszczone winny być usprawiedliwione na podstawie zwolnienia lekarskiego lub pisemnej informacji dotyczącej innych wypadków losowych zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami Kodeksu Pracy.

7.    Za dni nieobecności nieusprawiedliwionej Uczestnik/Uczestniczka nie otrzyma przysługującego mu/jej stypendium stażowego, proporcjonalnie do czasu absencji. 


§ 10
ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NAUCZYCIELI

 

1.    Rekrutacja Nauczycieli do projektu  ma charakter powszechnej dostępności, niedyskryminowania, równości szans.

2.    Rekrutacja 7 Nauczycieli przedmiotów zawodowych PW odbędzie się jednorazowo – we wrześniu 2017 roku.

3.    Nauczyciele ubiegający się o udział w projekcie złożą do Biura projektu:

1)   Formularz zgłoszeniowy Nauczyciela (Załącznik 25)

2)   Oświadczenie Uczestnika/Uczestniczki projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik 5),

3)   Deklarację uczestnictwa w projekcie (Załącznik 6)

4)   Oświadczenia Uczestnika/Uczestniczki projektu o wyrażeniu zgody na bezpłatne wykorzystanie wizerunku (Załącznik 7),

5)   Skierowanie Dyrektora PW na wybraną formę doskonalenia zawodowego – zgodnie z Planem Doskonalenia Zawodowego Zespołu Szkół Technicznych w Chełmie im. Generała Zygmunta Bohusza-Szyszko (Załącznik 26)

4.    Wsparcie Nauczycieli obejmie:

1)   praktyki zawodowe u pracodawców w wymiarze 40 godzin realizowane metodą job shadowing – dla 2 Nauczycieli mechatroniki i 2 Nauczycieli cyfrowych procesów graficznych

2)   szkolenia zawodowe we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w  Chełmie (60 godzin) Wykorzystanie zestawu CAD i CAM – dla 2 Nauczycieli przedmiotów mechanicznych

3)   studia podyplomowe w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie (3 semestry) Administracja infrastrukturą Informatyczną – dla  1 Nauczyciela informatyki

5.  Do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych:


1)   2 Nauczycieli mechatroniki i 2 Nauczycieli cyfrowych procesów graficznych,

2)   2 Nauczycieli przedmiotów mechanicznych,

3)   1 Nauczyciel informatyki.

6.  Pierwszeństwo w kwalifikacji będą mieć Nauczyciele, którzy:


1)   pisemnie zadeklarują chęć prowadzenia zajęć pozalekcyjnych dla Uczniów/Uczennic PW w oparciu o nabytą wiedzę i umiejętności,

2)   mają najdłuższy staż pracy zawodowej.

7.  Nauczyciele zakwalifikowani zobowiązani są do podpisania przed dniem rozpoczęcia udziału w projekcie Umowy uczestnictwa Nauczyciela w projekcie  (Załącznik 27).

8. Ostateczna lista Uczestników/ Uczestniczek projektu zostanie zatwierdzona przez Grupę Sterującą.

9. W przypadku zakwalifikowania zakładanej grupy, zostanie utworzona lista rezerwowa.

10. Osoby z list rezerwowych będą kwalifikowane w przypadku rezygnacji osób z list podstawowych (przed rozpoczęciem udziału w projekcie lub w przypadku, gdy liczba zrealizowanych godzin nie przekracza 20% ogólnej liczby godzin stażu).

11. Osoby z list rezerwowych otrzymają wsparcie niewykorzystane przez osoby, które zastąpiły.

12. O zakwalifikowaniu Nauczyciela do projektu zostanie on poinformowany bezpośrednio przez wychowawcę lub telefonicznie, lub e mailowo.

 

 

§ 11
ZASADY MONITORINGU UCZESTNIKÓW

 

1.    Uczestnicy/Uczestniczki zobowiązani/e są do każdorazowego potwierdzania swojej obecności na zajęciach projektowych. Potwierdzenie obecności następuje poprzez złożenie podpisu na liście obecności.

2.    Uczestnicy/Uczestniczki zobowiązani/e są do wypełniania ankiet monitorujących w trakcie uczestnictwa w projekcie oraz po jego zakończeniu – max do 6 miesięcy od dnia zakończenia udziału w projekcie (zgodnie z zapisem w Umowie uczestnictwa w projekcie – Załącznik 8 i 27).

3.    Informacje, o których mowa w punktach 1-2, będą wykorzystywane do wywiązania się PW z obowiązków sprawozdawczych z realizacji projektu wobec Instytucji Pośredniczącej.


§ 12
OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

 

1.      Prawa i obowiązki Uczestnika/Uczestniczki projektu szczegółowo reguluje Umowa uczestnictwa w projekcie Ucznia/Uczennicy (Załącznik nr 8) lub Umowa uczestnictwa w projekcie Nauczyciela (Załącznik nr 27), którą Uczestnik podpisuje po zakończeniu procedury rekrutacyjnej.

2.      Uczniowie/Uczennice, zakwalifikowani/e do udziału w projekcie, zobowiązani/e są do:

1)        podpisania Umowy uczestnictwa w projekcie (Załącznik 8 lub 27),

2)        w przypadku rekrutacji na praktyki/staż – podpisania Umowy na odbycie stażu zawodowego (Załącznik 10) lub Umowy na odbycie praktyk zawodowych (Załącznik 11),

3)        przestrzegania niniejszego Regulaminu,

4)        regularnego uczestnictwa w zajęciach/praktykach/stażu (udział w zajęciach w minimum 80% zajęć; nieobecność na więcej niż 20 % (bez podania przyczyny) będzie podstawą do skreślenia z listy uczestników projektu),

5)        punktualnego przychodzenia na zajęcia/praktyki/staż,

6)        nieopuszczania zajęć przed ich zakończeniem i przestrzegania godzin ustalonych przerw w czasie zajęć,

7)        systematycznego prowadzenia Dzienniczków praktyk/staży (Załącznik 17),

8)        informowania (telefonicznie lub osobiście) Biura Projektu lub Koordynatora o przewidywanej absencji (spowodowanej chorobą lub innymi uzasadnionymi przyczynami), natychmiast po zaistnieniu okoliczności uniemożliwiających obecność,

9)        każdorazowego potwierdzania swojej obecności na listach – potwierdzenie obecności następuje poprzez złożenie podpisu na liście obecności (złożenie podpisu jest jednoznaczne z potwierdzeniem odbioru cateringu w danym dniu zajęć projektowych) oraz potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych,

10)    każdorazowego potwierdzania swojej obecności na tzw. Listach przewozowych (Załącznik 28) – potwierdzenie obecności następuje poprzez złożenie podpisu na liście obecności (złożenie podpisu jest jednoznaczne z potwierdzeniem odbioru cateringu w postaci suchego prowiantu w danym dniu praktyk zamiejscowych)

11)    rzetelnego przygotowywania się do zajęć zgodnie z poleceniami opiekunów/ nauczycieli/ pracodawców.

12)    poddawanie się monitoringowi zgodnie z zasadami, o których mowa w  § 11.


§ 13
ZASADY REZYGNACJI Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 

1.      Rezygnacja z udziału w Projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia na Formularzu – rezygnacja z udziału w projekcie (Załącznik 29).

2.      Uzasadnione przypadki, o których mowa w pkt. 1. niniejszego paragrafu mogą wynikać z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i z zasady nie mogą być znane przez Uczestnika/Uczestniczkę w momencie rozpoczęcia udziału w Projekcie.

3.      Beneficjent zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika/Uczestniczki z listy w przypadku naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego w szczególności w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej innego Uczestnika/Uczestniczki, nauczyciela/doradcy zawodowego/pracodawcy lub pracownika Biura Projektu, udowodnionego aktu kradzieży lub szczególnego wandalizmu.

4.      W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika/Uczestniczki z listy osób zakwalifikowanych do projektu, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej.

5.      W przypadku rezygnacji lub skreślenia z listy Uczestnik/Uczestniczka jest zobowiązany zwrócić otrzymane materiały i odzież ochronną.


§ 14
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.      Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem są rozstrzygane przez Zarząd  Projektu.

2.      Uczestnicy/Uczestniczki zobowiązani są do stosowania się do niniejszego Regulaminu i złożenia na tę okoliczność stosownego oświadczenia.

3.      Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, o których Uczestnik/ Uczestniczka zostanie niezwłocznie poinformowany.

4.      Ogólny nadzór nad realizacją projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane niniejszym Regulaminem pozostaje w gestii Koordynatora Projektu.

5.      Decyzje Dyrektora PW są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

6.      Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 września 2017 roku.

 

Załączniki:

 

Formularz zgłoszeniowy Ucznia/Uczennicy do udziału w projekcie (Załącznik 2)

Opinia wychowawcy o Uczniu/Uczennicy (Załącznik 3)

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego (Załącznik 4)

Oświadczenie Uczestnika/Uczestniczki projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik 5)

Deklaracja uczestnictwa w projekcie (Załącznik 6)

Oświadczenie Uczestnika/Uczestniczki projektu o wyrażeniu zgody na bezpłatne wykorzystanie wizerunku (Załącznik 7)

Umowa uczestnictwa w projekcie Ucznia/Uczennicy (Załącznik 8A) lub (Załącznik 8B)

Formularz zgłoszeniowy na staż (Załącznik 9)

Umowa na odbycie stażu zawodowego (Załącznik 10)

Umowa udziału w praktykach zawodowych (Załącznik 11).

Wniosek o zwrot kosztu dojazdu (Załącznik 12)

Zaświadczenie od przewoźnika o wysokości ceny biletu na danej trasie (Załącznik 13)

Oświadczenie pełnoletniego Uczestnika/Uczestniczki lub Rodzica/Prawnego Opiekuna Uczestnika/Uczestniczki niepełnoletniej (Załącznik 14)

Wniosek pedagoga szkolnego/wychowawcy o trudnej sytuacji finansowej rodziny (Załącznik 15)

Wniosek o wypłatę stypendium za praktyki zawodowe (Załącznik nr 16)

Dzienniczek praktyk  (Załącznik nr 17),

Opinia pracodawcy o Uczestniku/Uczestniczce praktyk zawodowych (Załącznik nr 18)

Rekomendacje pracodawcy o Uczestniku/Uczestniczce praktyk zawodowych (Załącznik nr 19);

Wniosek o wypłatę ryczałtu na wyżywienie (Załącznik 20)

Wniosek o wypłatę stypendium stażowego (Załącznik nr 21)

Dzienniczek stażu zawodowego (Załącznik 22),

Opinia pracodawcy o Uczestniku/Uczestniczce stażu zawodowego (Załącznik 23)

Rekomendacje pracodawcy o Uczestniku/Uczestniczce stażu zawodowego (Załącznik 24);

Formularz zgłoszeniowy Nauczyciela (Załącznik 25)

Skierowanie Dyrektora PW na wybraną formę doskonalenia zawodowego (Załącznik 26)

Umowa uczestnictwa Nauczyciela w projekcie  (Załącznik 27)

Lista przewozowa (Załącznik 28)

Formularz – rezygnacja z udziału w projekcie (Załącznik 29)

 

 Wzory dokumentów dla personelu projektu:

Ewidencja czasu pracy

Oświadczenie o zaangażowaniu w realizację projektu

Protokół z realizacji zadań w ramach projektu