DOŚWIADCZENIE

Firma TAWA posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską. W latach 2008-2015 samodzielnie i w partnerstwie zrealizowała następujące projekty:

 • Dobry staż - lepszy START (9.2; 2014-2015) - projekt w partnerstwie z: Miasto Chełm/ Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. K.A. Jaworskiego w Chełmie, Miasto Chełm/ Zespół wychowania i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Chełmie. Wspraciem w postaci praktyk i staży w Polsce i w Anglii objeto 236 uczniów.
 • Szansa na karierę zawodową (9.2; 2013-2014) - projekt w partnerstwie z: Powiat Włodawski/Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. 2 Warszawskiej Brygady Saperów i II Liceum Ogólnokształcące im. A.F. Modrzewskiego we Włodawie, Powiat Włodawski/Specjalny Ośrodek szkolno-wychowawczy im. ks. J.Twardowskiego we Włodawie. W praktykach i stażach krajowych w ramach projektu wzięło udział 142 uczniów.
 • Równamy do najlepszych (9.2; 2012-2014) - w projekcie wzięło udział 55 uczniów partnerskich placówek: Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Chełmie i Specjalny Ośrodek szkolno-Wychowawczy im. J. Doroszewskiej w Krasnymstawie
 • Inter@ktywny nauczyciel (9.4; 2013-2014) - wsparciem w postaci kursów ECDL, zakończonych egzaminem zewnętrznym, objęto 200 nauczycieli z powiatów: chełmskiego, krasnostawskiego, włodawskiego, zamojskiego i hrubieszowskiego
 • Czas na sukces zawodowy (9.4; 2010-2011) 
 • Nauczyciel - edukator, trener, animator (9.4; 2010-2011) - wsparciem w postaci kursów języka angielskiego i e-learningu jako metody nauczania i samokształcenia objęto grupę 180 nauczycieli z powiatów: chełmskiego, krasnostawskiego, włodawskiego i hrubieszowskiego
 • RAZEM skuteczniej i bezpieczniej (7.2.2; 2010-2012) - wsparciem objęto 901 mieszkańców powiatów chełmskiego, krasnostawskiego i włodawskiego oraz 40 podmiotów ekonomii społecznej; zrealizowano szkolenia z zakresu ekonomii społecznej, budowania stron internetowych, pisania biznesplanów; działania skierowane były do uczniów, studentów, mieszkańców obszarów wiejskich, więźniów oraz członków lub pracowników podmiotów ekonomii społecznej; w ramach projektu utworzono Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej, świadczący bezpłatne usługi doradztwa marketingowego, księgowego i prawnego

Firma TAWA prowadziła szkolenia z zakresu działalności językowo-informatycznej oraz instrumentów rynku pracy dla:

 • Konsorcjum Polskich Firm Szkoleniowych - szkolenia dla MEN z zakresu ICT, rok 2007 i 2008,
 • Zarządu Regionu Chełmskiego NSZZ "Solidarność" - kurs języka angielskiego (20 osóbx80 godz.) oraz kurs informatyczny (40 osóbx40 godz.)
 • JDJ Bachalskiego "Turystyka wspólna sprawa" (100 osób, 10 grup po 96 godz.) - 2006-2007
 • Szkoły Języków Europejskich UNIVERSUS z Lublina: kurs jęz. angielskiego dla pielęgniarek (28 osób, 2 grupy po 300 godz.)
 • kurs jęz. angielskiego dla sfery budżetowej (57 osób, 4 grupy, 720 godz.) - 2007-2008 

Zrealizowała projekty z w/w instytucjami i partnerami:

 • kursy doskonalenia nauczycieli w zakresie ICT - dla KPFS
 • program szkolenia kadr dla rozwoju produktów turystycznych nr 54/PARP/2-3b/2005; "Język obcy - element doskonalenia zawodowego, rozwoju i warunek integracji europejskiej" w ramach ZPORR, współfinansowanego z EFS

 Firma TAWA posiada doświadczenie w postaci grantów i pzadań realizowanych na zlecenie jednostek budżetowych:

 • kursy doskonalące dla nauczycieli z województwa lubelskiego w ramach grantów w roku szkolnym 2009/2010
 • zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich z: języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i rosyjskiego, doradztwa zawodowego oraz trening psychologiczny (w ramach projektów realizowanych przez jednostki samorządowe: "START", "Kuźnia pokoleń", "Szkoły dla kadr przyszłości") - lata szkolne 2010/2011, 2011/2012

 

 

Nasze Wydawnictwo, w swoim dotychczasowym dorobku, posiada blisko 300 publikacji książkowych (poezja, proza, przewodniki turystyczne,albumy, monografie, publikacje językowe), a także: mapy, foldery i pocztówki krajoznawcze.

Realizujemy zamówienia od projektu do druku.

Jeśli autor, firma, instytucja decyduje się na podjęcie z nami współpracy, czyli wydanie publikacji książkowej, mapy, folderu reklamowego itp. prosimy o wypełnienie formularza zlecenia. Stanowi on podstawę do sporządzenia przez wydawnictwo kalkulacji kosztów, a po ich akceptacji przez zlecającego - odpowiedniej umowy.

Gwarantujemy staranne opracowanie publikacji pod względem redakcyjnym i edytorskim. Podejmujemy się wykonania każdego rodzaju literatury czy publikacji reklamowej, po wcześniejszym podpisaniu stosownej umowy autorskiej, bądź umowy lub zlecenia złożonych przez zamawiających. Jedynym warunkiem przyjęcia zadania do realizacji jest posiadanie prawa do jego realizacji przez zamawiającego oraz treści, które nie naruszają prawa innych osób i instytucji.