DLA FIRM

Oferta kursu dla firm

 

 • do wyboru język: angielski, niemiecki, włoski, hiszpański, francuski, rosyjski, ukraiński
 • zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne
 • kurs obejmuje 120 godzin lekcyjnych
 • zajęcia mogą się odbywać w miejscu pracy na zlecenie firmy w grupach minimum 3-osobowych lub indywidualnie
 • kwalifikacja do grupy na podstawie testu sprawdzającego poziom znajomości języka

TESTY GRATIS!

 • zajęcia prowadzą wyspecjalizowani lektorzy w nauce osób dorosłych
 • zajęcia wzbogacane materiałami dydaktycznymi przeznaczonymi dla osób dorosłych  w wersji papierowej oraz audiowizualnej
 • możliwość zdania egzaminów City & Guilds i otrzymania certyfikatu uznawanego w Unii Europejskiej

 

BEZPŁATNE KURSY JĘZYKOWE - język obcy branżowy

Oferta specjalna w ramach wsparcia przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy! 

Środki KFS są przeznaczone na wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących (pracowników i pracodawców – na równych zasadach) w wieku 25 lat i więcej. Wystarczy już jedna osoba zatrudniona na umowę o pracę w firmie, czy instytucji, aby pracodawca mógł ubiegać się o dofinansowanie. Nie ma znaczenia wymiar czasu pracy (całość lub część etatu).

 

Środki KFS można przeznaczyć na:

 

 • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub pracownika za zgodą pracodawcy i zgodnie z potrzebami firmy,
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

 

W ramach KFS możliwe jest sfinansowanie:

 

 • do 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
 • do 100% kosztów kształcenia ustawicznego – jeśli wnioskodawca należy do grupy mikroprzedsiębiorców,  nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika (mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót lub  całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln. EUR).

 

Udzielamy bezpłatnej porady i pomocy przy wypełnianiu właściwych wniosków

 

Szczegółowe informacje - tel. 512 577 451

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych