Twoja pozycja:   START PROJEKTY współfinansowane przez Unię Europejską - zrealizowane
Opisy projektów

sukces m

 

Projekt Interaktywny N@uczyciel, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał LudzkiPriorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry sytemu oświaty był realizowany przez firmę TAWA Taurogiński Waldemar na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej I stopnia. W działaniach realizowanych w okresie od 01 lutego 2013 roku do 31 stycznia 2014 roku wzięło udział 200 nauczycieli pracujących na terenie powiatów: chełmskiego, krasnostawskiego, włodawskiego, hrubieszowskiego i zamojskiego. Głównym celem projektu było wyposażenie 200 nauczycieli/nauczycielek (min. 80% kobiet) pracujących na obszarach w wiedzę i umiejętności w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na poziomie ich efektywnego wykorzystania w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

W ramach projektu przeprowadzono następujące bezpłatne szkolenia:

 1. Warsztaty motywujące – 20 godzin (4 spotkania po 5 godzin),
 2. Szkolenie Grafika menedżerska i prezentacyjna – 50 godzin (10 spotkań po 5 godzin),
 3. Szkolenie E-learning – metoda wspomagająca nauczanie tradycyjne – 80 godzin ( 8 spotkań stacjonarnych po 5 godzin oraz 8 spotkań e-learningowych po 5 godzin),
 4. Szkolenie Oswajanie Internetu e-Citizen – 50 godzin (10 spotkań po 5 godzin),
 5. Szkolenie Podstawy obsługi komputera – 35 godzin (7 spotkań po 5 godzin).

Dodatkowo każdy/a z Uczestników/Uczestniczek skorzystał z konsultacji indywidualnych po 10 godzin. Szkolenia zakończyły się egzaminami zewnętrznymi ECDL. Każdy Uczestnik/Uczestniczka miał prawo do jednego egzaminu poprawkowego.

Wsparcie objęło ponadto: bezpłatne podręczniki, materiały szkoleniowe i biurowe (teczki, notatniki, długopisy, pen drive), catering w postaci gorącego posiłku, a w trakcie zająć indywidualnych – serwis kawowy, zwrot kosztów dojazdu na egzamin ECDL.

Do egzaminów ECDL przystąpiło 197 osób, egzamin zdały 192 osoby (97,46%).

 

SNKZunijne

 

Projekt Szansa na karierę zawodową, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał LudzkiPriorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, był realizowany w okresie od 01 października 2013 roku do 30 września 2014 rokuprzez firmę TAWA Taurogiński Waldemar (Lider) w partnerstwie z Zespołem Szkół Zawodowych nr 1 im. 2. Warszawskiej Brygady Saperów i II Liceum Ogólnokształcących im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego we Włodawie (Partner 1. - P1) i Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym im. ks. Jana Twardowskiego we Włodawie (Partner 2. - P2), na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia. Głównym celem działań było zapoznanie 142 Uczniów/Uczennic z 3 szkół Włodawy ze specyfiką pracy na stanowiskach zgodnych z kierunkiem kształcenia oraz przygotowanie do sprostania oczekiwaniom pracodawców pod względem umiejętności zawodowych i interpersonalnych dzięki praktykom i stażom.

Uczniowie/Uczennice wzięli udział w 60-godzinnych praktykach zawodowych, zrealizowanych u pracodawców lubelskich w okresie X 2013-VI 2014, i w 150-godzinnych stażach krajowych, zrealizowanych w okresie VI-VIII 2014. Staże krajowe odbyły się w: hotelu Gromada w Warszawie, w Hotelu Leda Spa w Kołobrzegu, zakładach mechaniki pojazdów samochodowych w Warszawie i Kołobrzegu oraz w Urzędzie Miasta Kołobrzeg i Urzędzie Miasta Targówek w Warszawie.

Uczestnicy/Uczestniczki Projektu mieli zagwarantowane bezpłatne:ubezpieczenie NNW,odzież ochronną,transport,drugie śniadanie w czasie praktyk,opiekę Opiekuna praktyk z ramienia pracodawcy,opiekę Wychowawców, zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania na obszarach wiejskich do Chełma i z powrotem, zakwaterowanie podczas miesięcznego pobytu na stażu oraz stypendium stażowe w wysokości 1600 zł i ryczałt na całodzienne wyżywienie.

Założone cele zostały osiągnięte: wszyscy otrzymali pozytywne opinie od pracodawców, 81 Uczniów/Uczennic otrzymało także rekomendacje.

W ramach projektu dokonano zakupu sprzętu i pomocy dydaktycznych dla szkół partnerskich na łączną kwotę: 303.970,00 zł.

 

rownaj m

Projekt Równamy do najlepszych, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał LudzkiPriorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego był realizowany przez firmę TAWA Taurogiński Waldemar (Lider) w partnerstwie z Miasto Chełm/Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Chełmie (Partner 1.) i Powiat Krasnostawski/Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Krasnymstawie im. Janiny Doroszewskiej (Partner 2.) na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia. Projekt realizowano w okresie od 01 grudnia 2012 roku do 31 sierpnia 2014 roku. Jego celem było przygotowanie 55 Uczniów/Uczennic Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 6 w Chełmie i Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 w Krasnymstawie do konkurowania na otwartym rynku pracy i podjęcia pracy zawodowej dzięki poszerzeniu oferty edukacyjnej P1 i P2 o zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne i praktyczną naukę zawodu u pracodawców.

W ramach projektu przewidziano wsparcie w postaci bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych, pozaszkolnych oraz praktyk i doradztwa zawodowego indywidualnego i grupowego w oparciu o Indywidualne Ścieżki Rozwoju Zawodowego i Podnoszenia Kwalifikacji, w tym:

 1. zajęcia pozalekcyjne „Mistrz zawodu” – 40 h
 2. zajęcia pozalekcyjne – język angielski branżowy – 60 h
 3. 5-dniowy wyjazd, w ramach którego zostaną zrealizowane:

- zajęcia z udziałem pracodawców „Ja na rynku pracy” – 20 h

- 4 wizyty studyjne do zakładów pracy zgodnie z kierunkiem kształcenia

- indywidualne spotkania z pracodawcami – aranżacja rozmów rekrutacyjnych – 1 h

 1. indywidualne doradztwo zawodowe – 8 h
 2. grupowe doradztwo zawodowe z wykorzystaniem komputera – 10h

 

 

 

Uczestnicy/Uczestniczki Projektu mieli zagwarantowane bezpłatne: materiały biurowe (teczki, notesy, komplety długopisów), drugie śniadania w postaci suchego prowiantu dla Uczestników/Uczestniczki praktyk, ubezpieczenie NNW podczas zajęć pozaszkolnych i praktyk, zwrot kosztów dojazdu na praktyki oraz wyżywienie i zakwaterowanie podczas 5-dniowych wyjazdów na zajęcia pozaszkolne.

W ramach projektu dokonano zakupu sprzętu i pomocy dydaktycznych na kwotę 288.760,00 zł. Zakupiony sprzęt i pomoce wykorzystano na doposażenie szkolnych pracowni przedmiotów zawodowych.

 

 

 

 

 

 

staz

 

 

Projekt Dobry staż - lepszy START, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał LudzkiPriorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, był realizowany w okresie 1 maja 2014–30 czerwca 2015 przez firmę TAWA Taurogiński Waldemar (Lider) w partnerstwie z Zespołem Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich (Partner 1) i Zespołem Wychowania i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Chełmie (Partner 2) na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia. Głównym celem działań było przygotowanie 228 uczniów/uczennic (Technikum nr 4, Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 6 w Chełmie) do konkurowania na rynku pracy dzięki wyposażeniu w wiedzę i praktyczne umiejętności zawodowe nabyte w ramach praktyk i staży.

Uczniowie/Uczennice wzięli udział w 150-godzinnych stażach krajowych (170 osób) i zagranicznych (20 osób), zrealizowanych w okresie VI-VIII 2014, i w 60-godzinnych praktykach zawodowych (228 osób), zrealizowanych u pracodawców lubelskich w okresie IX 2014-V 2015. Staże krajowe odbyły się w sieci hoteli Gromada (Warszawa, Poznań, Łomża, Cedzyna, Toruń. Krynica Górska), w Hotelu Leda Spa w Kołobrzegu, w salonach fryzjerskich w Warszawie (Kristof, Stylissimo) i hotelu Panorama nad Jeziorem Białym, staże zagraniczne – w Leeds, UK.

Uczestnicy/Uczestniczki Projektu mieli zagwarantowane bezpłatne:ubezpieczenie NNW,odzież ochronną,transport,drugie śniadanie w czasie praktyk,opiekę Opiekuna praktyk z ramienia pracodawcy,opiekę Wychowawców, zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania na obszarach wiejskich do Chełma i z powrotem, zakwaterowanie podczas miesięcznego pobytu na stażu oraz stypendium stażowe w wysokości 1.600,00 zł (brutto) i ryczałt na całodzienne wyżywienie.

Założone cele zostały osiągnięte: wszyscy otrzymali pozytywne opinie od pracodawców, 108 Uczniów/Uczennic otrzymało także rekomendacje. Spośród ogólnej liczby aż 25% Uczestników/Uczestniczek osiągnęło 100% frekwencję na weekendowych praktykach u pracodawców lubelskich.

W ramach projektu dokonano zakupu sprzętu i pomocy dydaktycznych dla szkół partnerskich na łączną kwotę: 587.720,00 zł.

 

staz

 

 

Projekt Dobry staż - lepszy START, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał LudzkiPriorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, był realizowany w okresie 1 maja 2014–30 czerwca 2015 przez firmę TAWA Taurogiński Waldemar (Lider) w partnerstwie z Zespołem Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich (Partner 1) i Zespołem Wychowania i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Chełmie (Partner 2) na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia. Głównym celem działań było przygotowanie 228 uczniów/uczennic (Technikum nr 4, Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 6 w Chełmie) do konkurowania na rynku pracy dzięki wyposażeniu w wiedzę i praktyczne umiejętności zawodowe nabyte w ramach praktyk i staży.

            Uczniowie/Uczennice wzięli udział w 150-godzinnych stażach krajowych (170 osób) i zagranicznych (20 osób), zrealizowanych w okresie VI-VIII 2014, i w 60-godzinnych praktykach zawodowych (228 osób), zrealizowanych u pracodawców lubelskich w okresie IX 2014-V 2015. Staże krajowe odbyły się w sieci hoteli Gromada (Warszawa, Poznań, Łomża, Cedzyna, Toruń. Krynica Górska), w Hotelu Leda Spa w Kołobrzegu, w salonach fryzjerskich w Warszawie (Kristof, Stylissimo) i hotelu Panorama nad Jeziorem Białym, staże zagraniczne – w Leeds, UK.

Uczestnicy/Uczestniczki Projektu mieli zagwarantowane bezpłatne:ubezpieczenie NNW,odzież ochronną,transport,drugie śniadanie w czasie praktyk,opiekę Opiekuna praktyk z ramienia pracodawcy,opiekę Wychowawców, zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania na obszarach wiejskich do Chełma i z powrotem, zakwaterowanie podczas miesięcznego pobytu na stażu oraz stypendium stażowe w wysokości 1.600,00 zł (brutto) i ryczałt na całodzienne wyżywienie.

Założone cele zostały osiągnięte: wszyscy otrzymali pozytywne opinie od pracodawców, 108 Uczniów/Uczennic otrzymało także rekomendacje. Spośród ogólnej liczby aż 25% Uczestników/Uczestniczek osiągnęło 100% frekwencję na weekendowych praktykach u pracodawców lubelskich.

W ramach projektu dokonano zakupu sprzętu i pomocy dydaktycznych dla szkół partnerskich na łączną kwotę: 587.720,00 zł.

 

 

 

 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

„Biedronkowo”. Zajęcia terapeutyczno-rehabilitacyjne dla Dzieci w wieku przedszkolnym

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w Projekcie: „Biedronkowo” Zajęcia terapeutyczno-rehabilitacyjne dla Dzieci w wieku przedszkolnym – numer wniosku RPLU.12.01.00-06-0049/16, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020 (Europejski Fundusz Społeczny) Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.1 Edukacja przedszkolna.
 2. Projekt jest realizowany przez TAWA Taurogiński Waldemar, 22-100 Chełm, ul. Krzywa 41/3  w partnerstwie z Powiat Włodawski/ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego (zwany w dalszej części Partnerem 1. – P1) i Gminą Miejską Włodawa (zwaną w dalszej części Partnerem 2. – P2)
 3. Projekt jest realizowany w okresie  01.06.2017 r. – 30.11.2018 r.
 4. Nadzór nad właściwą realizacją Projektu sprawuje Grupa Sterująca w składzie:

1)      Zarząd projektu

2)      Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego we Włodawie (P1)

3)      Dyrektor Miejskiego Przedszkola Integracyjnego we Włodawie (Realizator/R)

 1. Biuro projektu jest prowadzone w okresie jego realizacji pod adresem: TAWA Taurogiński Waldemar, 22-100 Chełm, ul. Lwowska 51/3a. Kontakt telefoniczny: 508 389 764 lub 512 577 451w godz. od 8:00 do 17:00. Kontakt e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 2. Miejsca realizacji projektu:

1)      Oddział przedszkolny w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. ks. Jana Twardowskiego, 22-200 Włodawa, ul. Partyzantów 13 (Partner 1.)

2)      Miejskie Przedszkole Integracyjne, 22-200 Włodawa, ul. Szkolna 5 (Realizator)

 1. Regulamin uczestnictwa w Projekcie określa:

1)      cele i założenia Projektu;

2)      zakres i formy wsparcia;

3)      kryteria rekrutacji uczestników Projektu oraz warunki ich uczestnictwa w Projekcie;

4)      uprawnienia i obowiązki uczestników;

5)      postanowienia końcowe.

 1. Regulamin Projektu stosuje się do Dzieci, ich rodziców/ prawnych opiekunów i nauczycieli przedszkoli biorących udział w Projekcie
 2. Zawarte w Regulaminie Uczestnictwa w Projekcie sformułowania oznaczają:

1)      Beneficjent/Organizator/Wnioskodawca – TAWA Taurogiński Waldemar, 22-100 Chełm, ul. Krzywa 41/3

2)      Partner 1/ P1 – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego, 22-200 Włodawa, ul. Partyzantów 13

3)      Partner 2/ P2 – Gmina Miejska Włodawa, 22-200 Włodawa, al. Józefa Piłsudskiego 41

4)      Realizator/ R / MPI – Miejskie Przedszkole Integracyjne, 22-200 Włodawa, ul. Szkolna 5

5)      Projekt – „Biedronkowo” Zajęcia terapeutyczno-rehabilitacyjne dla Dzieci w wieku przedszkolnym – numer wniosku RPLU.12.01.00-06-0049/16

6)      Beneficjent ostateczny/BO/Uczestnik projektu/UP – nauczyciele oraz pracownicy pedagogiczni wyżej wymienionych przedszkoli, Dzieci w wieku przedszkolnym, określonym w Ustawie z dn. 7.09.1991 r. o systemie oświaty, uczęszczające do ośrodków wychowania przedszkolnego (OWP) objętych wsparciem w ramach projektu.

7)      Dziecko – Dzieci uczęszczające do ośrodków wychowania przedszkolnego (OWP) objęte wsparciem w ramach projektu, posiadające orzeczenie PCPR o niepełnosprawności i/lub orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (PPP) o potrzebie kształcenia specjalnego

8)      Deklaracja uczestnictwa w projekcie – dokument stanowiący wyrażenie zgody na udział w projekcie.

9)      Deklaracja rodziców/opiekunów prawnych – dokument stanowiący wyrażenie zgody  na udział dziecka w projekcie.

10)  Kandydat – osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie.

11)  Dokumenty rekrutacyjne – dokumenty, które Kandydat ubiegający się o zakwalifikowanie do Projektu ma obowiązek złożyć do Organizatora Projektu/ Biuro Projektu lub Sekretariatu P1 lub Sekretariatu MPI/ R

12)  Biuro Projektu – TAWA Taurogiński Waldemar, 22-100 Chełm, ul. Lwowska 51/3a;

a)        dane kontaktowe: tel. (22) 37 97 728, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

b)        strona internetowa Projektu: www.tawa.pl

 

10.  Ogólny nadzór nad realizacją Projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane niniejszym Regulaminem, należy do Koordynatora projektu.

 

§ 2

CELE I ZAŁOŻENIA PROJEKTU

 

Celem głównym projektu jest  zwiększenie udziału 24 Dzieci uczęszczających do  ośrodka wychowania przedszkolnego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  we Włodawie (14 Dzieci)  lub Miejskiego Przedszkola Integracyjnego we Włodawie (10 Dzieci) w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez:

1)      utworzenie 4 dodatkowych miejsc w przedszkolu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Włodawie,

2)      rozszerzenie oferty edukacyjnej P1 i MPI o 32 dodatkowe godziny każdych zajęć terapeutycznych indywidualnych i grupowych z udziałem 24 Dzieci z orzeczeniem/opinią PPP o potrzebie kształcenia specjalnego i/lub orzeczeniem PCPR o stopniu niepełnosprawności;

3)      ukończenie specjalistycznych szkoleń podnoszących kwalifikacje do zajęć terapeutycznych przez 3 nauczycieli P1;

4)      uspołecznienie i pedagogizację 24 rodziców/prawnych opiekunów w ramach zajęć integracyjnych z udziałem 24 Dzieci;

5)      adaptację 1 pomieszczenia P1 na salę przedszkolną i jej wyposażenie w meble, sprzęt i pomoce;

6)      organizację i wyposażenie placu zabaw P1;

7)      doposażenie P1 i MPI w sprzęt, pomoce i artykuły do realizacji zajęć z Dziećmi.

 

§ 3

ZAKRES I FORMY WSPARCIA

 

 1. Projekt obejmuje wsparcie w postaci utworzenia i współfinansowania ze środków EFS przez okres 12 miesięcy 4 nowych miejsc przedszkolnych dla Dzieci w wieku 3-4 lata.
 2. Rozszerzenie oferty edukacyjnej i specjalistycznej dla 24 Dzieci o następujące zajęcia dodatkowe:

1)      Zajęcia indywidualne:

a)      Terapia Halliwick-aquaterapia: 10 Dzieci (P1-8, MPI-2);

b)      Terapia dziecka z autyzmem: 8 Dzieci (P1-4, MPI-4);

c)      Terapia behawioralna: 8 Dzieci (P1-4, MPI-4);

d)     Zajęcia logopedyczne metodą krakowską: 24 Dzieci (P1-14, MPI-10);

e)      Zaęcia. metodą Tomatisa: 9 Dzieci (P1-5, MPI-4);

f)       Zajęcia rehabilitacyjne: 10 Dzieci (P1-8, MPI-2);

g)      Terapia taktylna: 5 Dzieci (P1-4, MPI-1);

h)      Integracja sensoryczna: 24 Dzieci (P1-14, MPI-10);

i)        Terapia ręki: 24 Dzieci (P1-14, MPI-10);

j)        Hipoterapia: 12 Dzieci (P1-6, MPI-6);

k)      Dogoterapia: 8 Dzieci (P1-4, MPI-4);

l)        EEG Bioofedback: 3 Dzieci (P1-3);

2)      Zajęcia grupowe:

a)      Zajęcia ruchowe metodą Weroniki Sherborne: 24 Dzieci (P1-14, MPI-10);

b)      Dogoterapia: 12 Dzieci (P1-6, MPI-6);

c)      Zajęcia integracyjne rozwijające kompetencje społeczne: 24 Dzieci (P1-14, MPI-10).

 1. Przygotowanie sali zajęć dla potrzeb nowej grupy przedszkolnej P1 poprzez adaptację pomieszczenia, wyposażenie w meble, sprzęt terapeutyczny i materiały dydaktyczne.
 2. Wyposażenie w sprzęt i pomoce terapeutyczne placówek P1 i MPI.
 3. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 3 nauczycieli P1 w zakresie terapii integracji sensorycznej i metody NDT-Bobath.

 

§ 4

KRYTERIA REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

ORAZ WARUNKI ICH UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 

 1. Projekt skierowany jest do osób, spełniających jeden z poniższych warunków:

1)      Dziecko w wieku przedszkolnym 3-9 lat (wydłużony okres pobytu w przedszkolu na podstawie Ustawy o systemie oświaty, Dz.U. 2015.2156 z późn.zm.-2016, poz. 35), posiadające orzeczenie PPP o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie PCPR o niepełnosprawności zamieszkałe na terenie powiatu włodawskiego i uczęszczające do przedszkola P1 lub MPI;

2)      Nauczyciel zatrudniony w placówce P1, spełniający kryteria formalne, uprawniające go do podjęcia zaplanowanego w projekcie doskonalenia zawodowego;

3)      Rodzice/ prawni opiekunowie Dzieci, zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

 

 1. 2. Rekrutacja Dzieci

1)      Rekrutacja Dzieci do Projektu prowadzona jest w sposób bezstronny z poszanowaniem zasady równości szans i płci.

2)      Warunkiem udziału Dziecka w projekcie jest złożenie do sekretariatu P1 lub MPI wymaganych dokumentów przez rodziców/opiekunów prawnych:

a)    Formularz zgłoszeniowy Dziecka (Załącznik nr 1),

b)   Deklaracja Uczestnictwa Dziecka w projekcie (Załącznik nr 2),

c)    Oryginał/kopia za zgodność z oryginałem orzeczenia PPP o potrzebie kształcenia specjalnego i/lub orzeczenia PCPR o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem rodzaju niepełnosprawności,

d)   Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 3),

e)    Oświadczenie o wyrażeniu zgody na nieodpłatne udostępnienie wizerunku Dziecka na niekomercyjne potrzeby Projektu (Załącznik nr 4),

f)    Zaświadczenie właściwego GOPS/MOPS/MOPR – dokument nieobligatoryjny.

3)      Rekrutacja będzie miała charakter 2-etapowy:

I etap:

analiza kompletu złożonych dokumentów

II etap:

2-3-os. zespoły terapeutyczne-diagnozujące powołane przez Dyrektora P1 i MPI indywidualnie dla każdego dziecka opracują Diagnozy funkcjonalne (w przypadku dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną) lub ewaluacje Diagnoz funkcjonalnych (w przypadku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną) oraz przeprowadzą wywiady z rodzicami/prawnymi opiekunami. Wnioski i wstępne rekomendacje do zajęć edukacyjno-terapeutycznych będą podstawą wstępnej klasyfikacji na zajęcia terapeutyczne zaplanowane w ramach projektu.

4)      Zatwierdzenia wyników wstępnej klasyfikacji i ostatecznej listy uczestników dokona Grupa Sterująca.

5)      W pierwszej kolejności będą rekrutowane Dzieci ze sprzężeniami i autystyczne, rodziców/ prawnych opiekunów zagrożonych wykluczeniem społecznym (wymagane zaświadczenie właściwego GOPS/MOPS/MOPR), bezrobotnych, rodzin wielodzietnych.

 

 1. 3. Rekrutacja Nauczycieli:

1)        Rekrutacja Nauczycieli do Projektu prowadzona jest w sposób bezstronny z poszanowaniem zasady równości szans i płci.

2)        Warunkiem udziału Nauczyciela w projekcie jest złożenie do sekretariatu P1 wymaganych dokumentów:

a)        Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie (Załącznik nr 5),

b)        Deklaracja Uczestnictwa w projekcie (Załącznik nr 6),

c)        Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 3),

d)       Oświadczenie o wyrażeniu zgody na nieodpłatne udostępnienie wizerunku na niekomercyjne potrzeby Projektu (Załącznik nr 4),

e)        Skierowanie Nauczyciela na wybraną formę doskonalenia zawodowego, podpisane przez dyrektora P1

 

 1. Przyjmowane będą jedynie kompletne, poprawnie wypełnione zgłoszenia na właściwym formularzu, opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
 2. Zatwierdzenia wyników wstępnej klasyfikacji i ostatecznej listy uczestników dokona Grupa Sterująca.
 3. W przypadku zgłoszenia więcej od założonej liczby uczestników, zostanie utworzona lista rezerwowa.
 4. Komplety dokumentów określone odpowiednio w pkt. 2.2 i 3.2 należy złożyć w terminie do 31.08.2017 r. w Biurze Projektu (22-100 Chełm, ul. Lwowska 51/3a) lub w Sekretariacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego (22-200 Włodawa, ul. Partyzantów 13) lub w Sekretariacie Miejskiego Przedszkola Integracyjnego (22-200 Włodawa, ul. Szkolna 5.); czynne w dni robocze w godzinach 7:30 – 17:00.

 

 

§ 5

UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

 

 1. Uczestnik projektu – Dziecko jest uprawnione do korzystania z form wsparcia określonych w §3, które będą odbywały się w czasie nieobjętym podstawą programową.
 2. Warunkiem udziału Dziecka w dodatkowych zajęciach jest uzyskanie rekomendacji zespołu rehabilitacyjno-diagnozującego na zajęcia odpowiadające zdiagnozowanym dysfunkcjom.
 3. Uczestnik projektu zobligowany jest do udziału w dwóch rodzajach zajęć grupowych: Zajęcia ruchowe metodą Weroniki Sherborne i Zajęcia integracyjne rozwijające kompetencje społeczne.
 4. Uczestnictwo w dodatkowych zajęciach jest bezpłatne.
 5. Rodzice/ Opiekunowie prawni obowiązani są do:

1)      wypełniania wszelkich dokumentów związanych z realizacją Projektu,

2)      potwierdzania obecności dziecka na listach obecności,

3)      przestrzegania regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie,

4)      udzielania wszelkich informacji związanych z udziałem w Projekcie Instytucjom zewnętrznym zaangażowanym w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego,

5)      zapewnienia regularnego uczestnictwa Dzieci w zajęciach organizowanych w ramach Projektu,

6)      bieżącego informowania o wszelkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział dziecka w Projekcie.

 1. Rodzic/ Opiekun prawny Dziecka wyraża zgodę na nieodpłatne udostępnienie wizerunku dziecka na niekomercyjne potrzeby Projektu, w szczególności na zdjęciach i filmach zamieszczanych wyłącznie w materiałach informacyjnych i promujących Projekt oraz działalność P1 lub MPI (Załącznik nr 4).
 2. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie mają prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie.
 3. O rezygnacji z udziału w Projekcie Rodzic/ Opiekun prawny Dziecka jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Biuro Projektu w formie pisemnej, wraz z wyjaśnieniem.
 4. W przypadku rezygnacji Grupa Sterująca ma prawo zaproszenia do projektu kandydata z listy rezerwowej.

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 czerwca 2017 roku.
 2. Wnioskodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Uczestnictwa w Projekcie w sytuacji zmiany wytycznych, warunków realizacji projektu lub dokumentów programowych.
 3. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej i zatwierdzenia przez Grupę Sterującą projektu „Biedronkowo”. Zajęcia terapeutyczno-rehabilitacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Koordynator Projektu w oparciu o odpowiednie reguły i zasady wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubeslkiego na lata 2014-2020, a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego.
 5. Aktualna treść regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu, w siedzibach P1, P2 i Realizatora oraz na stronie www.tawa.pl
 6. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji projektu.