REGULAMIN CHGL

Spis treści

Regulamin

Chełmskiej Grupy Literackiej „LUBELSKA  36”

 

 • §1.

Chełmska Grupa Literacka „Lubelska 36” zwana w dalszej części Regulaminu ChGL działa przy Wydawnictwie TAWA Waldemara Taurogińskiego i skupia: poetów, prozaików, krytyków literackich i  eseistów związanych z ziemią chełmską.

 

 • §2.

Celem działalności ChGL  jest:

 1. rozwijanie i doskonalenie własnej twórczości literackiej;
 2. popularyzowanie literatury własnej i ogólnopolskiej na terenie ziemi chełmskiej;
 3. organizowanie spotkań autorskich, odczytów, konkursów literackich, kiermaszy, promocji nowo wydanych książek;
 4. wydawanie zbiorowych publikacji – almanachów, antologii poetyckich i prozatorskich;
 5. popularyzowanie literatury, kultury i czytelnictwa.

 • §3.

Zasady przyjmowania do Chełmskiej Grupy Literackiej „Lubelska 36”

 1. Do ChGL może należeć autor utworów literackich reprezentujących odpowiednio wysoki poziom artystyczny.
 2. Zainteresowany składa pisemną prośbę o przyjęcie, podając dane o sobie i załączając utwory – w maszynopisie, publikowane w prasie lub w książkach.
 3. O przyjęcie do grupy wnioskuje pięcioosobowa Komisja Kwalifikacyjna, powoływana przez Walne Zebranie ChGL; kadencja Komisji Kwalifikacyjnej trwa 2 lata.
 4. Decyzję o przyjęciu do ChGL podejmuje Zarząd w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnej pozytywnej opinii Komisji Kwalifikacyjnej o twórczości kandydata do ChGL.
 5. Decyzja Zarządu jest ostateczna.
 6. Autorzy, którzy zostaną przyjęci do ChGL, podpisują deklarację przynależności do ChGL oraz otrzymują na uroczystym spotkaniu legitymację przynależności do ChGL.
 7. W przypadku braku pozytywnej opinii Komisji Kwalifikacyjnej Zarząd ChGL może podjąć decyzję o przyjęciu autora, którego twórczość dopiero kształtuje się, do tzw. „Poczekalni” ChGL (bez legitymacji); członkowie „Poczekalni” mają prawo uczestniczyć w spotkaniach ChGL, bez prawa głosowania w podejmowaniu uchwał.

 

 • §4.

Członkowie i kandydaci zobowiązani są do harmonijnej współpracy, wzajemnego szacunku, pomagania sobie we wszystkich aspektach działalności oraz do troski o dobre imię Grupy i poszczególnych jej członków.

 

 • §5.

Członek lub kandydat na członka ChGL nie może być równocześnie  członkiem lub kandydatem  innej równorzędnej grupy literackiej. Kandydat na członka ChGL składa pisemne oświadczenie o nieprzynależności do innej grupy literackiej.


 

 • §6.

Władze Chełmskiej Grupy Literackiej „Lubelska 36”

 1. Pracą ChGL „Lubelska 36”  kieruje Zarząd w składzie:
  1. Prezes
  2. Wiceprezes
  3. Skarbnik
  4. Sekretarz – reprezentant Wydawnictwa TAWA
 2. Zarząd, z zastrzeżeniem §6. ust. 3, jest wybierany demokratycznietajnym głosowaniu na walnym zebraniu, przy czym Prezesem zostaje osoba, która uzyskała największą liczbę prawidłowo oddanych głosów. Pozostałe funkcje – Wiceprezesa i Skarbnika – zostają wskazane osobowo podczas pierwszego spotkania – ukonstytuowania się Zarządu.
 3. Sekretarz nie podlega tajnym wyborom. Warunkiem jego wejścia w skład Zarządu jest uzyskanie przez kandydata na Sekretarza, wskazanego przez Wydawnictwo TAWA, pozytywnej opinii Walnego Zebrania w głosowaniu jawnym.
 4. Kadencja Zarządu ChGL trwa 2 lata.
 5. Zarząd może być odwołany lub jego kadencja skrócona tylko przez Walne Zebraniepowodów:
  1. niewywiązywania się z przyjętych zobowiązań,
  2. naruszenia Regulaminu i etyki ChGL,
  3. własnej rezygnacji z pracy (całego zarządu lub pojedynczych osób).
 6. Na walnym zebraniu członków Grupy, kończącym okres kadencji Zarządu, jest on zobowiązany do złożenia odpowiednio: sprawozdania (Prezes)rozliczenia rachunkowego – przychody i rozchody (Skarbnik).
 • §7.

Walne zebranie członków

 1. Walne zebranie członków ChGL odbywa się przynajmniej raz w roku.
 2. Członkowie ChGL „Lubelska 36”  na walnym zebraniu decydują zwykłą większością głosów o problemach finansowych w zakresie:
  1. opłacania składek członkowskich i ich wysokości;
  2. opodatkowania się na ewentualne zbiorowe publikacje książkowe,
  3. innych potrzeb Grupy,
  4. w uzasadnionych przypadkach na pisemny lub ustny wniosek zainteresowanego członka lub innych członków – zwolnieniaopłacania składek członkowskich.

 

 • §8.

Zarząd i poszczególni członkowie ChGL „Lubelska 36” pracują społecznie, nie pobierają żadnej opłaty – ani pieniężnej, ani materialnej.


 • §9.

Skreślenie z listy członków ChGL

 1. Członek może być skreślony z listy członków w przypadku:
  1. rażącego łamania postanowień Regulaminu ChGL „Lubelska 36”;
  2. nieregulowania składek członkowskich, z nieuzasadnionych powodów, przez okresmiesięcy.
 2. Przed podjęciem decyzji o skreśleniu z listy członków, osoby zainteresowane powiadamia się na piśmie, określając przyczynę wykluczenia z ChGL oraz warunki, które muszą być spełnione, aby decyzja ta została cofnięta.
 3. Decyzję w postaci uchwały o skreśleniu z listy podejmuje Zarząd.

 

 • §10.

Zarząd może wyrazić zgodę na zwolnienie lub zawieszenie opłacania składek członkowskich na podstawie pisemnej prośby członka ChGL, który winien ją uzasadnić.

 • §11.

Członkowie ChGL, którzy nie wyrażają woli współpracy z Grupą, nie uczestniczą w spotkaniach ChGL – nie mogą ubiegać się o włączenie swoich wierszy w wydawnictwa zbiorowe ChGL.

 • §12.
 1. Wszystkie uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności przy-najmniej 2/3 członków odpowiednio: Zarządu, komisji Kwalifikacyjnej lub walnego zebrania.
 2. W przypadku nieuzyskania zdecydowanej większości o wyniku głosowania decyduje głos – odpowiednio: Prezesa lub przewodniczącego (dot. komisji kwalifikacyjnej).

 

 • §13.

Sprawy nieujęte w Regulaminie, a wynikłe w trakcie działalności ChGL, będzie rozstrzygać Zarząd na swych posiedzeniach lub walne zebranie członków ChGL „Lubelska 36”.