REGULAMIN CHGL - Zasady przyjmowania do ChGL

Spis treści

 • §3.
 • Zasady przyjmowania do Chełmskiej Grupy Literackiej „Lubelska 36”

  1. Do ChGL może należeć autor utworów literackich reprezentujących odpowiednio wysoki poziom artystyczny.
  2. Zainteresowany składa pisemną prośbę o przyjęcie, podając dane o sobie i załączając utwory – w maszynopisie, publikowane w prasie lub w książkach.
  3. O przyjęcie do grupy wnioskuje pięcioosobowa Komisja Kwalifikacyjna, powoływana przez Walne Zebranie ChGL; kadencja Komisji Kwalifikacyjnej trwa 2 lata.
  4. Decyzję o przyjęciu do ChGL podejmuje Zarząd w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnej pozytywnej opinii Komisji Kwalifikacyjnej o twórczości kandydata do ChGL.
  5. Decyzja Zarządu jest ostateczna.
  6. Autorzy, którzy zostaną przyjęci do ChGL, podpisują deklarację przynależności do ChGL oraz otrzymują na uroczystym spotkaniu legitymację przynależności do ChGL.
  7. W przypadku braku pozytywnej opinii Komisji Kwalifikacyjnej Zarząd ChGL może podjąć decyzję o przyjęciu autora, którego twórczość dopiero kształtuje się, do tzw. „Poczekalni” ChGL (bez legitymacji); członkowie „Poczekalni” mają prawo uczestniczyć w spotkaniach ChGL, bez prawa głosowania w podejmowaniu uchwał.

   

  • §4.

  Członkowie i kandydaci zobowiązani są do harmonijnej współpracy, wzajemnego szacunku, pomagania sobie we wszystkich aspektach działalności oraz do troski o dobre imię Grupy i poszczególnych jej członków.

   

  • §5.

  Członek lub kandydat na członka ChGL nie może być równocześnie  członkiem lub kandydatem  innej równorzędnej grupy literackiej. Kandydat na członka ChGL składa pisemne oświadczenie o nieprzynależności do innej grupy literackiej.