REGULAMIN CHGL - Władze ChGL

Spis treści

 

 • §6.

Władze Chełmskiej Grupy Literackiej „Lubelska 36”

 1. Pracą ChGL „Lubelska 36”  kieruje Zarząd w składzie:
  1. Prezes
  2. Wiceprezes
  3. Skarbnik
  4. Sekretarz – reprezentant Wydawnictwa TAWA
 2. Zarząd, z zastrzeżeniem §6. ust. 3, jest wybierany demokratycznietajnym głosowaniu na walnym zebraniu, przy czym Prezesem zostaje osoba, która uzyskała największą liczbę prawidłowo oddanych głosów. Pozostałe funkcje – Wiceprezesa i Skarbnika – zostają wskazane osobowo podczas pierwszego spotkania – ukonstytuowania się Zarządu.
 3. Sekretarz nie podlega tajnym wyborom. Warunkiem jego wejścia w skład Zarządu jest uzyskanie przez kandydata na Sekretarza, wskazanego przez Wydawnictwo TAWA, pozytywnej opinii Walnego Zebrania w głosowaniu jawnym.
 4. Kadencja Zarządu ChGL trwa 2 lata.
 5. Zarząd może być odwołany lub jego kadencja skrócona tylko przez Walne Zebraniepowodów:
  1. niewywiązywania się z przyjętych zobowiązań,
  2. naruszenia Regulaminu i etyki ChGL,
  3. własnej rezygnacji z pracy (całego zarządu lub pojedynczych osób).
 6. Na walnym zebraniu członków Grupy, kończącym okres kadencji Zarządu, jest on zobowiązany do złożenia odpowiednio: sprawozdania (Prezes)rozliczenia rachunkowego – przychody i rozchody (Skarbnik).