REGULAMIN CHGL - Walne zebranie członków

Spis treści

 • §7.

Walne zebranie członków

 1. Walne zebranie członków ChGL odbywa się przynajmniej raz w roku.
 2. Członkowie ChGL „Lubelska 36”  na walnym zebraniu decydują zwykłą większością głosów o problemach finansowych w zakresie:
  1. opłacania składek członkowskich i ich wysokości;
  2. opodatkowania się na ewentualne zbiorowe publikacje książkowe,
  3. innych potrzeb Grupy,
  4. w uzasadnionych przypadkach na pisemny lub ustny wniosek zainteresowanego członka lub innych członków – zwolnieniaopłacania składek członkowskich.

 

 • §8.

Zarząd i poszczególni członkowie ChGL „Lubelska 36” pracują społecznie, nie pobierają żadnej opłaty – ani pieniężnej, ani materialnej.