REGULAMIN CHGL - Skreślenie z listy członków ChGL

Spis treści

 • §9.
 • Skreślenie z listy członków ChGL

  1. Członek może być skreślony z listy członków w przypadku:
   1. rażącego łamania postanowień Regulaminu ChGL „Lubelska 36”;
   2. nieregulowania składek członkowskich, z nieuzasadnionych powodów, przez okresmiesięcy.
  2. Przed podjęciem decyzji o skreśleniu z listy członków, osoby zainteresowane powiadamia się na piśmie, określając przyczynę wykluczenia z ChGL oraz warunki, które muszą być spełnione, aby decyzja ta została cofnięta.
  3. Decyzję w postaci uchwały o skreśleniu z listy podejmuje Zarząd.

   

  • §10.

  Zarząd może wyrazić zgodę na zwolnienie lub zawieszenie opłacania składek członkowskich na podstawie pisemnej prośby członka ChGL, który winien ją uzasadnić.

  • §11.

  Członkowie ChGL, którzy nie wyrażają woli współpracy z Grupą, nie uczestniczą w spotkaniach ChGL – nie mogą ubiegać się o włączenie swoich wierszy w wydawnictwa zbiorowe ChGL.

  • §12.
  1. Wszystkie uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności przy-najmniej 2/3 członków odpowiednio: Zarządu, komisji Kwalifikacyjnej lub walnego zebrania.
  2. W przypadku nieuzyskania zdecydowanej większości o wyniku głosowania decyduje głos – odpowiednio: Prezesa lub przewodniczącego (dot. komisji kwalifikacyjnej).

   

  • §13.

  Sprawy nieujęte w Regulaminie, a wynikłe w trakcie działalności ChGL, będzie rozstrzygać Zarząd na swych posiedzeniach lub walne zebranie członków ChGL „Lubelska 36”.