Interaktywny nauczyciel

Projekt Interaktywny N@uczyciel, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał LudzkiPriorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry sytemu oświaty był realizowany przez firmę TAWA Taurogiński Waldemar na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej I stopnia. W działaniach realizowanych w okresie od 01 lutego 2013 roku do 31 stycznia 2014 roku wzięło udział 200 nauczycieli pracujących na terenie powiatów: chełmskiego, krasnostawskiego, włodawskiego, hrubieszowskiego i zamojskiego. Głównym celem projektu było wyposażenie 200 nauczycieli/nauczycielek (min. 80% kobiet) pracujących na obszarach w wiedzę i umiejętności w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na poziomie ich efektywnego wykorzystania w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

W ramach projektu przeprowadzono następujące bezpłatne szkolenia:

  1. Warsztaty motywujące – 20 godzin (4 spotkania po 5 godzin),
  2. Szkolenie Grafika menedżerska i prezentacyjna – 50 godzin (10 spotkań po 5 godzin),
  3. Szkolenie E-learning – metoda wspomagająca nauczanie tradycyjne – 80 godzin ( 8 spotkań stacjonarnych po 5 godzin oraz 8 spotkań e-learningowych po 5 godzin),
  4. Szkolenie Oswajanie Internetu e-Citizen – 50 godzin (10 spotkań po 5 godzin),
  5. Szkolenie Podstawy obsługi komputera – 35 godzin (7 spotkań po 5 godzin).

Dodatkowo każdy/a z Uczestników/Uczestniczek skorzystał z konsultacji indywidualnych po 10 godzin. Szkolenia zakończyły się egzaminami zewnętrznymi ECDL. Każdy Uczestnik/Uczestniczka miał prawo do jednego egzaminu poprawkowego.

Wsparcie objęło ponadto: bezpłatne podręczniki, materiały szkoleniowe i biurowe (teczki, notatniki, długopisy, pen drive), catering w postaci gorącego posiłku, a w trakcie zająć indywidualnych – serwis kawowy, zwrot kosztów dojazdu na egzamin ECDL.

Do egzaminów ECDL przystąpiło 197 osób, egzamin zdały 192 osoby (97,46%).

Równamy do najlepszych

Projekt Równamy do najlepszych, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał LudzkiPriorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego był realizowany przez firmę TAWA Taurogiński Waldemar (Lider) w partnerstwie z Miasto Chełm/Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Chełmie (Partner 1.) i Powiat Krasnostawski/Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Krasnymstawie im. Janiny Doroszewskiej (Partner 2.) na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia. Projekt realizowano w okresie od 01 grudnia 2012 roku do 31 sierpnia 2014 roku. Jego celem było przygotowanie 55 Uczniów/Uczennic Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 6 w Chełmie i Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 w Krasnymstawie do konkurowania na otwartym rynku pracy i podjęcia pracy zawodowej dzięki poszerzeniu oferty edukacyjnej P1 i P2 o zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne i praktyczną naukę zawodu u pracodawców.

W ramach projektu przewidziano wsparcie w postaci bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych, pozaszkolnych oraz praktyk i doradztwa zawodowego indywidualnego i grupowego w oparciu o Indywidualne Ścieżki Rozwoju Zawodowego i Podnoszenia Kwalifikacji, w tym:

  1. zajęcia pozalekcyjne „Mistrz zawodu” – 40 h
  2. zajęcia pozalekcyjne – język angielski branżowy – 60 h
  3. 5-dniowy wyjazd, w ramach którego zostaną zrealizowane:

-        zajęcia z udziałem pracodawców „Ja na rynku pracy” – 20 h

-        4 wizyty studyjne do zakładów pracy zgodnie z kierunkiem kształcenia

-        indywidualne spotkania z pracodawcami – aranżacja rozmów rekrutacyjnych – 1 h

  1. indywidualne doradztwo zawodowe – 8 h
  2. grupowe doradztwo zawodowe z wykorzystaniem komputera – 10h

Uczestnicy/Uczestniczki Projektu mieli zagwarantowane bezpłatne: materiały biurowe (teczki, notesy, komplety długopisów), drugie śniadania w postaci suchego prowiantu dla Uczestników/Uczestniczki praktyk, ubezpieczenie NNW podczas zajęć pozaszkolnych i praktyk, zwrot kosztów dojazdu na praktyki oraz wyżywienie i zakwaterowanie podczas 5-dniowych wyjazdów na zajęcia pozaszkolne.

W ramach projektu dokonano zakupu sprzętu i pomocy dydaktycznych na kwotę 288.760,00 zł. Zakupiony sprzęt i pomoce wykorzystano na doposażenie szkolnych pracowni przedmiotów zawodowych.

Szansa na karierę zawodową

Projekt Szansa na karierę zawodową, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał LudzkiPriorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, był realizowany w okresie od 01 października 2013 roku do 30 września 2014 rokuprzez firmę TAWA Taurogiński Waldemar (Lider) w partnerstwie z Zespołem Szkół Zawodowych nr 1 im. 2. Warszawskiej Brygady Saperów i II Liceum Ogólnokształcących im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego we Włodawie (Partner 1. - P1) i Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym im. ks. Jana Twardowskiego we Włodawie (Partner 2. - P2), na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia. Głównym celem działań było zapoznanie 142 Uczniów/Uczennic z 3 szkół Włodawy ze specyfiką pracy na stanowiskach zgodnych z kierunkiem kształcenia oraz przygotowanie do sprostania oczekiwaniom pracodawców pod względem umiejętności zawodowych i interpersonalnych dzięki praktykom i stażom.

Uczniowie/Uczennice wzięli udział w 60-godzinnych praktykach zawodowych, zrealizowanych u pracodawców lubelskich w okresie X 2013-VI 2014, i w 150-godzinnych stażach krajowych, zrealizowanych w okresie VI-VIII 2014. Staże krajowe odbyły się w: hotelu Gromada w Warszawie, w Hotelu Leda Spa w Kołobrzegu, zakładach mechaniki pojazdów samochodowych w Warszawie i Kołobrzegu oraz w Urzędzie Miasta Kołobrzeg i Urzędzie Miasta Targówek w Warszawie.

Uczestnicy/Uczestniczki Projektu mieli zagwarantowane bezpłatne:ubezpieczenie NNW,odzież ochronną,transport,drugie śniadanie w czasie praktyk,opiekę Opiekuna praktyk z ramienia pracodawcy,opiekę Wychowawców, zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania na obszarach wiejskich do Chełma i z powrotem, zakwaterowanie podczas miesięcznego pobytu na stażu oraz stypendium stażowe w wysokości 1600 zł i ryczałt na całodzienne wyżywienie.

Założone cele zostały osiągnięte: wszyscy otrzymali pozytywne opinie od pracodawców, 81 Uczniów/Uczennic otrzymało także rekomendacje.

W ramach projektu dokonano zakupu sprzętu i pomocy dydaktycznych dla szkół partnerskich na łączną kwotę: 303.970,00 zł.

Dobry staż lepszy start

Projekt Dobry staż - lepszy START, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał LudzkiPriorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, był realizowany w okresie 1 maja 2014–30 czerwca 2015 przez firmę TAWA Taurogiński Waldemar (Lider) w partnerstwie z Zespołem Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich (Partner 1) i Zespołem Wychowania i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Chełmie (Partner 2) na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia. Głównym celem działań było przygotowanie 228 uczniów/uczennic (Technikum nr 4, Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 6 w Chełmie) do konkurowania na rynku pracy dzięki wyposażeniu w wiedzę i praktyczne umiejętności zawodowe nabyte w ramach praktyk i staży.

            Uczniowie/Uczennice wzięli udział w 150-godzinnych stażach krajowych (170 osób) i zagranicznych (20 osób), zrealizowanych w okresie VI-VIII 2014, i w 60-godzinnych praktykach zawodowych (228 osób), zrealizowanych u pracodawców lubelskich w okresie IX 2014-V 2015. Staże krajowe odbyły się w sieci hoteli Gromada (Warszawa, Poznań, Łomża, Cedzyna, Toruń. Krynica Górska), w Hotelu Leda Spa w Kołobrzegu, w salonach fryzjerskich w Warszawie (Kristof, Stylissimo) i hotelu Panorama nad Jeziorem Białym, staże zagraniczne – w Leeds, UK.

Uczestnicy/Uczestniczki Projektu mieli zagwarantowane bezpłatne:ubezpieczenie NNW,odzież ochronną,transport,drugie śniadanie w czasie praktyk,opiekę Opiekuna praktyk z ramienia pracodawcy,opiekę Wychowawców, zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania na obszarach wiejskich do Chełma i z powrotem, zakwaterowanie podczas miesięcznego pobytu na stażu oraz stypendium stażowe w wysokości 1.600,00 zł (brutto) i ryczałt na całodzienne wyżywienie.

Założone cele zostały osiągnięte: wszyscy otrzymali pozytywne opinie od pracodawców, 108 Uczniów/Uczennic otrzymało także rekomendacje. Spośród ogólnej liczby aż 25% Uczestników/Uczestniczek osiągnęło 100% frekwencję na weekendowych praktykach u pracodawców lubelskich.

W ramach projektu dokonano zakupu sprzętu i pomocy dydaktycznych dla szkół partnerskich na łączną kwotę: 587.720,00 zł.

ZREALIZOWANE PROJEKTY

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


Biedronkowo

Zajęcia terapeutyczno-rehabilitacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym

 

 


Dobry STAŻ lepszy START

 


Szansa na Karierę Zawodową

 


Równamy do najlepszych

 


Interaktywny n@uczyciel

 


Czas na SUKCES ZAWODOWY

 


Nauczyciel, edukator, trener, animator

 


Razem skuteczniej i bezpieczniej