Szansa na karierę zawodową

Projekt Szansa na karierę zawodową, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał LudzkiPriorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, był realizowany w okresie od 01 października 2013 roku do 30 września 2014 rokuprzez firmę TAWA Taurogiński Waldemar (Lider) w partnerstwie z Zespołem Szkół Zawodowych nr 1 im. 2. Warszawskiej Brygady Saperów i II Liceum Ogólnokształcących im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego we Włodawie (Partner 1. - P1) i Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym im. ks. Jana Twardowskiego we Włodawie (Partner 2. - P2), na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia. Głównym celem działań było zapoznanie 142 Uczniów/Uczennic z 3 szkół Włodawy ze specyfiką pracy na stanowiskach zgodnych z kierunkiem kształcenia oraz przygotowanie do sprostania oczekiwaniom pracodawców pod względem umiejętności zawodowych i interpersonalnych dzięki praktykom i stażom.

Uczniowie/Uczennice wzięli udział w 60-godzinnych praktykach zawodowych, zrealizowanych u pracodawców lubelskich w okresie X 2013-VI 2014, i w 150-godzinnych stażach krajowych, zrealizowanych w okresie VI-VIII 2014. Staże krajowe odbyły się w: hotelu Gromada w Warszawie, w Hotelu Leda Spa w Kołobrzegu, zakładach mechaniki pojazdów samochodowych w Warszawie i Kołobrzegu oraz w Urzędzie Miasta Kołobrzeg i Urzędzie Miasta Targówek w Warszawie.

Uczestnicy/Uczestniczki Projektu mieli zagwarantowane bezpłatne:ubezpieczenie NNW,odzież ochronną,transport,drugie śniadanie w czasie praktyk,opiekę Opiekuna praktyk z ramienia pracodawcy,opiekę Wychowawców, zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania na obszarach wiejskich do Chełma i z powrotem, zakwaterowanie podczas miesięcznego pobytu na stażu oraz stypendium stażowe w wysokości 1600 zł i ryczałt na całodzienne wyżywienie.

Założone cele zostały osiągnięte: wszyscy otrzymali pozytywne opinie od pracodawców, 81 Uczniów/Uczennic otrzymało także rekomendacje.

W ramach projektu dokonano zakupu sprzętu i pomocy dydaktycznych dla szkół partnerskich na łączną kwotę: 303.970,00 zł.